ГУМОР ТА ІРОНІЯ В ХАРАКТЕРОЛОГІЇ В РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТІН «ДОКАЗИ РОЗУМУ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерську роботу присвячено вивченню творчості англійської письменниці Джейн Остін та її роману “Докази розуму”. Робота розглядає різні аспекти використання гумору та іронії автором у відображенні характерів, аналізуючи їх вплив на розуміння та сприйняття літературного твору. Робота спрямована на вдосконалення розуміння літературної техніки Джейн Остін та розкриття того, як гумор та іронія сприяють поглибленню читацького відчуття характерів та сюжету у романі. У практичній частині магістерської роботи досліджено конкретні приклади використання гумору та іронії в поданому романі, розглянуто випадки, коли гумор та іронія впливають на розвиток подій у творі і як ці літературні прийоми можуть змінювати сприйняття сюжету читачем. Творчість Джейн Остін завжди привертала увагу своєю вишуканістю та вмінням глибоко аналізувати людські характери та соціальні структури. Гумор та іронія відіграють рішучу роль у створенні живих та пам’ятних образів героїв. Отже, ці засоби комічного не просто розважають, а й мають глибокий соціокультурний контекст. Для учнів старших класів спеціалізованого закладу середньої освіти у методичному розділі було розроблено систему вправ, яка дає можливість покращити знання англійської мови, розвинути літературну грамотність та аналітичні навички, які стануть в нагоді як у навчанні, так і в особистому житті. The master's work is devoted to the study of the work of the English writer Jane Austen and her novel “Persuasion”. The work examines various aspects of the author's use of humor and irony in portraying characters, analyzing their impact on the understanding and perception of a literary work. The work is aimed at improving the understanding of Jane Austen’s literary technique and revealing how humor and irony contribute to deepening the reader's sense of characters and plot in the novel. In the practical part of our work we investigated specific examples of the use of humor and irony in the novel, cases when humor and irony affect the development of events in the work and how these literary techniques can change the reader’s perception of the plot. Jane Austen’s work has always attracted attention for its sophistication and ability to deeply analyze human characters and social structures. Humor and irony play a crucial role in creating lively and memorable characters. Thus, these means of comic relief not only entertain but also have a deep sociocultural context. For high school students of a specialized secondary education institution, the methodological section has developed a system of exercises that allows them to improve their knowledge of English, develop literary literacy and analytical skills that will be useful both in their studies and in their personal lives.
Опис
Ключові слова
роман, гумор, іронія, характерологія, соціокультурний контекст, novel, humor, irony, characterization, socio-cultural context
Цитування
Бережна А. Р. Гумор та іронія в характерології в романі Джейн Остін “Докази розуму” : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / А. Р. Бережна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 65 с.
Колекції