УКРАЇНСЬКЕ РИБАЛЬСЬКЕ НАЗОВНИЦТВО І СФЕРА САКРАЛЬНОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Видавничий Дім «Родовід»
Анотація
Досліджено особливості концептуалізації сакральної сфери в назвах українського рибальського промислу. Установлено, що українське рибальське назовництво пов’язане з використовуванням образів Ісуса Христа та його апостолів, міфологізуванням праукраїнцями певних порід риб, грецьким походженням багатьох термінів і професіоналізмів, табуюванням назв рибальських реалій, метонімізацією назв релігійних свят, метафоризацією образу людини іншого віросповідування. Исследованы особенности концептуализации сакральной сферы в названиях украинского рыболовецкого промысла. Установлено, что украинская рыболовецкая номинация связана с использованием образов Иисуса Христа и его апостолов, мифологизацией праукраинцами определённых пород рыб, греческим происхождением множества терминов и профессионализмов, табуированием названий рыболовецких реалий, метонимизацией названий религиозных праздников, метафоризацией образа человека иного вероисповедания. The article researches the features of conceptualization of the sacred sphere in names of Ukrainian fishing. It has been established that the Ukrainian fishing nomination is connected with usage of images of Jesus Christ and his apostles, mythologization of certain fish species by pre-Ukrainians, Greek origin of many terms and professionalisms, taboo of names of fishing realities, metonimization of names of religious holidays, metaphorization of human’s image of another confession.
Опис
Ключові слова
українська мова, український рибальський промисел, язичництво, християнська релігія, концептуалізація, метонімізація, украинский язык, украинский рыболовецкий промысел, язычество, христианская религия, концептуализация, метонимизация, Ukrainian language, Ukrainian fishing, paganism, christian religion, conceptualization, metonimization
Цитування
Міняйло Р. В. Українське рибальське назовництво і сфера сакрального / Р. В. Міняйло // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Родовід, 2016. – Вип. 769. Романо-слов'янський дискурс. – С. 18–21.