ПРОФІЛАКТИКА СИРІТСТВА В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ФОРМИ СІМЕЙНОЇ ОПІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki
Анотація
Профілактика сирітства має тривалу історію і можлива в різних формах сімейної опіки. Але перш за все, при всьому її різноманітті, важливою є міцна і обґрунтована наукова база для такого виду роботи, чим є родиноцентричний підхід, що продовжує існуючі підходи і опирається на теорії ООН прав людини і розвитку людини, розроблений на рівні конкретної системи роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Соціально-педагогічний експеримент щодо його впровадження доводить ефективність запропонованої системи, спричинив дієвість соціально-педагогічної роботи щодо підвищення якості життя сімей – клієнтів ЦССМ, профілактики соціального сирітства. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі можуть бути вивчення досвіду Польщі щодо помічників сім’ї для таких великих родин як ДБСТ та прийомних сімей. Профилактика сиротства имеет длительную историю и возможна в разных формах семейной опеки. Но прежде всего, при всем ее многообразии, важной является прочная и обоснованная научная база для такого вида работы, чем есть семейноцентрический подход, продолжает существующие подходы и опирается на теории ООН прав человека и развития человека, разработанный на уровне конкретной системы работы центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. Социально-педагогический эксперимент по его внедрению доказывает эффективность предложенной системы, вызвал действенность социально-педагогической работы по повышению качества жизни семей – клиентов ЦССМ, профилактики социального сиротства. Перспективами дальнейших исследований в этом направлении могут быть изучение опыта Польши в отношении помощников семьи для таких больших семей как ДДСТ и приемных семей. Child abandonment prevention has a long history and is possible in various forms of family care. But above all, with all its diversity, it is important to have a solid and sound scientific basis for this type of work, which is a family-centered approach that continues existing approaches and is based on the UN theories of human rights and human development, developed at the level of a specific system of work of centers of social services for families, children and youth. The socio-pedagogical experiment on its implementation proves the effectiveness of the proposed system, and has led to the effectiveness of socio-pedagogical work to improve the quality of life of families - clients of CSSF, and to prevent child abandonment. Prospects for further research in this area may include studying the Polish experience of family assistants for large families such as FST and foster families.
Опис
Ключові слова
сирітство, форми сімейної опіки, права дитини, профілактика сирітства, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, соціально-педагогічна робота, Україна, Польща, сиротство, формы семейной опеки, права ребенка, профилактика сиротства, приемные семьи, детские дома семейного типа, социально-педагогическая работа, Украина, Польша, orphanhood, family care, rights of the child, prevention of child abandonment, foster families, family-type orphanages, socio-pedagogical work, Ukraine, Poland
Цитування
Trubavina I. Профілактика сирітства в Україні та Польщі: форми сімейної опіки / I.Trubavina // Ukraina – Polska: doświadczenia oraz perspektywy strategicznego partnerstwa : [zbiorow. monogr.] / Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki ; red.: R. Kordonski, O. Kordonska. – Lwów : Olsztyn, 2016. – T. 1. – Pp. 207–219.