АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА ЗАСАДА ЯКІСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто додержання учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності. З моменту закріплення цієї категорії в законодавстві, вона перестала бути лише в площині етики і моралі та перейшла до правової площини. В ч.1 ст. 42 Закону України «Про освіту» законодавець визначив академічну доброчесність як «сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». Зазначено, що цивілізаційні надбання суспільства нерозривно пов’язані з морально-етичними цінностями, правовим регулюванням, правовою обізнаністю та правовою культурою. Тому конче необхідно створити всебічні умови для якісної освіти взагалі та юридичної зокрема. The publication examines the observance of the principles of academic integrity by participants in the educational process. Since the establishment of this category in the legislation, it ceased to be only in the plane of ethics and morality and moved to the legal plane. In part 1 of Art. 42 of the Law of Ukraine "On Education", the legislator defined academic integrity as "a set of ethical principles and rules defined by law, which should be guided by participants in the educational process during learning, teaching and carrying out scientific (creative) activities in order to ensure trust in the results of training and/or scientific (creative) achievements". It is noted that the civilizational heritage of society is inextricably linked with moral and ethical values, legal regulation, legal awareness and legal culture. Therefore, it is absolutely necessary to create comprehensive conditions for quality education in general and legal education in particular.
Опис
Ключові слова
академічна доброчесність, освітній процес, правова культура, юридична освіта, academic integrity, educational process, legal culture, legal education
Цитування
Гоц-Яковлєва О. В. Академічна доброчесність як ключова засада якісної юридичної освіти / О. В. Гоц-Яковлєва // Юридична освіта – майбутній капітал України : круглий стіл до Дня працівника освіти, 29 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2023. – С. 16–17.