ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Україна, визначивши орієнтири на євроінтеграцію, здійснює модернізацію освітньої діяльності, підписала угоду про асоціацію, якою передбачається демократизація та гуманізація освіти та обов’язкове утвердження ідеалів толерантності в суспільстві, оскільки толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою миру та соціально-економічного розвитку всіх народів. Проблема формування толерантності й поширення ідей толерантності в усіх сферах життя та діяльності людини є однією із актуальних проблем сучасного світу. Особливої значущості ця проблема набуває в системі початкової ланки освіти, оскільки саме тут закладаються основи розуміння й поваги до всіх учасників освітнього середовища. У зв’язку з цим виникла необхідність вирішення проблеми формування толерантності учнів початкових класів в умовах освітнього середовища НУШ. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу в початковій школі визначено сутність понятть «толерантність». Визначено специфіку формування толерантності учнів початкових класів в умовах освітнього середовища НУШ. У другому розділі представлено комплекс заходів з формування толерантності учнів початкових класів в умовах освітнього середовища НУШ та перевірено його ефективність. У висновках доведено, важливість формування толерантності учнів початкових класів в умовах освітнього середовища НУШ. Ukraine, having defined guidelines for European integration, is modernizing educational activities, signed an association agreement, which provides for the democratization and humanization of education and the mandatory affirmation of the ideals of tolerance in society, since tolerance is not only an important principle, but also a necessary condition for peace and socio-economic development of all nations. The problem of the formation of tolerance and the spread of ideas of tolerance in all areas of human life and activity is one of the urgent problems of the modern world. This problem becomes especially significant in the system of primary education, since it is here that the foundations of understanding and respect for all participants in the educational environment are laid. In connection with this, there was a need to solve the problem of forming tolerance of primary school students in the conditions of the educational environment of the NUS. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents regulating the organization of the educational process in primary school, the essence of the concept of "tolerance" is determined. The specifics of the formation of tolerance of elementary school students in the conditions of the educational environment of NUS have been determined. The second section presents a set of measures for the formation of tolerance of primary school students in the conditions of the educational environment of the NUS and checked its effectiveness. The conclusions prove the importance of forming the tolerance of elementary school students in the conditions of the educational environment of NUS.
Опис
Ключові слова
толерантність, формування, початкові класи, учні, освітній процес, освітнє середовище, НУШ, tolerance, formation, primary classes, students, educational process, educational environment, NUS
Цитування
Шабетя К. О. Формування толерантності учнів початкових класів в умовах освітнього середовища НУШ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / К. О. Шабетя ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 71 с. : табл.
Колекції