"Подзвони мені…" (Спогади про Л. Г. Фрізмана)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства
Анотація
У спогадах йдеться про майже побутові епізоди життя видатного українського літературознавця Леоніда Генріховича Фрізмана (1935–2018), який створив Харківську наукову школу дослідників російської літератури та літературної критики. Наука була майже провідною іпостассю життя Л.Г. Фрізмана. Під його науковим керівництвом захищено понад 50 кандидатських та 3 докторських дисертацій. Однак найголовнішим у його житті було те, що він був хорошою людиною. В воспоминаниях речь идет о почти бытовых эпизодах жизни выдающегося украинского литературоведа Леонида Генриховича Фризман (1935-2018), который создал Харьковскую научную школу исследователей русской литературы и литературной критики. Наука была почти ведущей, если не ведущей, ипостасью жизни Л. Г. Фризмана. Под его научным руководством защищено более 50 кандидатских и 3 докторских диссертаций. Однако главным в его жизни было то, что он был хорошим человеком. In memoirs, attention is drawn to almost everyday episodes of the life of an outstanding literary critic Leonid Henrikhovych Frizman (1935–2018), who created Kharkiv scientific school of the researchers of Russian literature and litery criticism. Science was the leading hypostasis of L. H. Frizman’s life. More than 50 candidate and 3 doctoral dissertations were defended under his scientific supervision. However, the most important thing in his life was that he was a good person.
Опис
Ключові слова
Фрізман Л. Г., літературознавець, порядність, доброта, інтелектуальність, Фризман Л. Г., литературовед, порядочность, доброта, интеллектуальность, Frizman L. H., literary critic, decency, kindness, intellectuality
Цитування
Криворучко С. К. «Подзвони мені…» (Спогади про Л. Г. Фрізмана) / С. К. Криворучко // Султанівські читання : зб. статей / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; [редкол.: І. В. Козлик (голов. ред.) та ін.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – Вип. 8. – С. 146–150.