ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorМулюкова, Ю. В.
dc.date.accessioned2024-02-12T12:08:49Z
dc.date.available2024-02-12T12:08:49Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційну роботу присвячено питанню застосування інноваційних освітніх технологій в екологічному вихованні учнів початкової школи, до яких відносимо тренінг як засіб активного навчання і виховання. Зазначено причини, що актуалізують дане питання, зокрема екологічні проблеми, які посилює воєнне сьогодення. Розкрито поняття «екологічне виховання» як організований і цілеспрямований процес формування системи наукових знань про природу і суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують становлення відповідального ставлення школярів до природи, реальним показником якого є практичні дії учнів по відношенню до природного середовища, що відповідають нормам людської моральності. Висвітлено форми та методи екологічного виховання у початковій школі. Розкрито потенціал тренінгової роботи з екологічного виховання для формування практичних підходів взаємодії з навколишнім природним оточенням. У ході експериментального дослідження доведено ефективність використання екологічних тренінгів для активного включення учасників у екологічну діяльність. The qualification work is devoted to the issue of the application of innovative educational technologies in the environmental education of primary school students, to which we include training as a method of active learning and education. The reasons that actualize this issue are indicated, in particular environmental problems, which are exacerbated by the military present. The concept of "ecological education" is revealed as an organized and purposeful process of forming a system of scientific knowledge about nature and society, views and beliefs that ensure the formation of a responsible attitude of schoolchildren to nature, the real indicator of which is the practical actions of students in relation to the natural environment, which correspond to the norms of human morality. Forms and methods of environmental education in elementary school are highlighted. The potential of training work on environmental education for the formation of practical approaches to interaction with the surrounding natural environment has been revealed. During the experimental study, the effectiveness of the use of environmental trainings for the active inclusion of participants in environmental activities was proven.
dc.identifier.citationМулюкова Ю. В. Використання тренінгів в екологічному вихованні учнів початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Ю. В. Мулюкова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 54 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13908
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectекологічне виховання
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectекологічні тренінги
dc.subjectenvironmental education
dc.subjecteducational process
dc.subjectprimary school
dc.subjectyounger schoolchildren
dc.subjectenvironmental trainings
dc.titleВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativeThe use of trainings in environmental education of primary school students
dc.typeOther
Файли
Колекції