Розвиток самооцінки підлітків із заїканням в системі логокорекційної роботи

dc.contributor.authorЗаскалько, О. М.
dc.date.accessioned2024-03-08T09:32:58Z
dc.date.available2024-03-08T09:32:58Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз поняття «самооцінка» та її значення у формуванні особистості підлітка. Визначені показники та рівні сформованості самооцінки підлітків із заїканням з метою забезпечення їхньої позитивної соціалізації та інтеграції в суспільстві. Визначені особливості формування самооцінки у дітей підліткового віку із заїканням. Розглянута методика логокорекційної роботи та висвітлена ефективність використання арт-терапевтичних технік психокорекції. Розроблено та експериментально апробована програма розвитку самооцінки, яка спрямована на розвиток саморефлексії підлітків, стимулювання самопізнання та саморозвитку, зміцнення впевненості у своїх силах, зняття емоційного напруження і його проявів. In the qualification work, a theoretical analysis of the concept of "self-esteem" and its importance in the formation of a teenager's personality was carried out. The indicators and levels of formation of self-esteem of adolescents with stuttering are determined in order to ensure their positive socialization and integration in society. Specific features of self-esteem formation in adolescent children with stuttering. The method of logo-correction work is considered and the effectiveness of the use of art-therapeutic techniques of psycho-correction is highlighted. A self-esteem development program was developed and experimentally tested, which is aimed at developing self-reflection of teenagers, stimulating self-knowledge and self-development, strengthening confidence in one's abilities, and relieving emotional stress and its manifestations.
dc.identifier.citationЗаскалько О. М. Розвиток самооцінки підлітків із заїканням в системі логокорекційної роботи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / О. М. Заскалько ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 88 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14303
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпідлітки
dc.subjectсамооцінка
dc.subjectсистема
dc.subjectсистема логокорекційної роботи
dc.subjectарт-терапія
dc.subjectпсихокорекція
dc.subjectформування та розвиток
dc.subjectteenagers
dc.subjectself-esteem
dc.subjectsystem
dc.subjectsystem of logo-correction work
dc.subjectart therapy
dc.subjectpsychocorrection
dc.subjectformation and development
dc.titleРозвиток самооцінки підлітків із заїканням в системі логокорекційної роботи
dc.title.alternativeDevelopment of self-esteem of adolescents with stuttering in the system of speech correction work
dc.typeOther
Файли
Колекції