Плюрализм договорных форм создания семьи: перспективы реформирования семейного законодательства Украины

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье раскрыто, что брак во всем мире долгое время был практически единственным легальным основанием создания семьи, образуемой на добровольных (договорных) началах. И до сих пор он признается наиболее распространенным, признаваемым всеми государствами мира основанием возникновения семьи. У статті розкрито, що шлюб у всьому світі довгий час був практично єдиною легальною підставою створення сім'ї, утвореної на добровільних (договірних) засадах. І досі він визнається найбільш поширеним, визнаним усіма державами світу є підставою виникнення сім'ї. The article reveals that marriage has long been virtually the only legal basis for a family based on a voluntary (contractual) basis. It is still recognized as the most common, recognized by all countries of the world is the basis for the emergence of the family.
Опис
Ключові слова
семейное законодательство Украины, семейные отношения, создание семьи, плюрализм договорных форм, сімейне законодавство України, сімейні відносини, створення сім'ї, плюралізм договірних форм, family law of Ukraine, family relationships, starting a family, pluralism of contractual forms
Цитування
Пономаренко О. М. Плюрализм договорных форм создания семьи: перспективы реформирования семейного законодательства Украины / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 254–257.