ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукове дослідження присвячене проблемі формування «soft skills» у майбутніх вчителів у процесі навчання педагогічних дисциплін. У роботі акцентується увага на тому, що реалізація основних положень Концепції педагогічної освіти, Концепції «Нова українська школа» вимагає підготовки вчителя, здатного до навчання впродовж життя, спроможного швидко реагувати і діяти в разі виникнення непередбачених професійних і життєвих подій, уміти прогнозувати результати своєї діяльності, вирішувати складні ситуації, комунікувати, креативно мислити, проявляти лідерські якості тощо. Для здійснення такого спрямування здобувачі вищої педагогічної освіти повинні оволодіти «soft skills». У науковій роботі визначено сутність поняття «soft skills» майбутніх педагогів, під яким ми розуміємо поєднання універсальних особистісних характеристик, поведінкових вмінь і соціальних властивостей, які залежать від рис характеру, життєвого досвіду, що дозволяють спілкуватися, співпрацювати, вирішувати конфлікти, доповнюють професійні знання та є необхідними для ефективної педагогічної діяльності. Проведений діагностичний зріз дає підстави визначити рівень сформованості «soft skills» у здобувачів вищої педагогічної освіти. Результати дослідження свідчать про те, що здобувачі за всіма визначеними критеріями мають приблизно однаковий середній рівень розвитку «soft skills». Діагностування показало, що найкраще сформовані навички командної роботи (29%), самонавчання (27,45%), цифрові (26,75%) та комунікативні навички (26,0%). Потребують подальшої роботи організаторські здібності, стресостійкість, навички тайм-менеджменту. Найбільшої уваги заслуговує показник лідерських якостей (10,95%), що виявився найнижчим. За підсумками проведеного дослідження розроблено методичні рекомендації суб’єктам освітнього процесу закладів вищої освіти з формування «soft skills» майбутніх вчителів у процесі навчання педагогічних дисциплін, якот: запропоновано інструментарій, який найбільш доцільно застосовувати на лекційних, семінарських заняттях із педагогічних дисциплін (інтерактивних методів, прийомів, вправ, наприклад, ділових та рольових ігор, кейс-методу, тренінгів тощо); також доцільно мотивувати майбутніх викладачів до участі у наукових гуртках, клубах, різних формах соціальної активності. The scientific study is devoted to the problem of the formation of «soft skills» among future teachers in the process of teaching pedagogical disciplines. Implementing the main provisions of the Concept of Pedagogical Education, the concept of the «Nova ukrayinska shkola» requires the training of a teacher capable of lifelong learning. That person must be able to react quickly and act in the event of unforeseen professional and life events, predict the results of his activities, solve difficult situations, communicate, have leadership qualities, etc. So, students of higher pedagogical education must master «soft skills» to carry out such conceptions. The scientific work defines the concept of «soft skills». There is a combination of universal personal characteristics, behavioral skills, and social properties that depend on character traits and life experience that allow communication, cooperation, and conflict resolution, supplement professional knowledge, and are necessary for effective pedagogical activity. The conducted diagnostics allow for determining the level of formation of «soft skills» among students of higher pedagogical education. Based on the results of the study, methodological recommendations were developed. It helps to form «soft skills» for future teachers in teaching pedagogical disciplines. The study proposed a toolkit to use in lectures and seminars in pedagogical fields; it also should motivate future teachers to participate in scientific circles, clubs, and various forms of social activity.
Опис
Ключові слова
soft skills, гнучкі навички, здобувачі вищої педагогічної освіти, формування компетентностей, майбутні вчителі, педагогічні дисципліни, flexible skills, students of higher pedagogical education, competence formation, future teachers, pedagogical disciplines
Цитування
Сутановська В. О. Формування навичок soft skills майбутніх учителів у процесі навчання педагогічних дисциплін : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, пед. науки / В. О. Сутановська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2022. – 74 с. : табл. + дод.
Колекції