Актуальні проблеми фінансово-правової відповідальності в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізується поняття фінансово-правової відповідальності, її сутність як інституту фінансового права, співвідношення фінансово-правової відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності, зокрема з адміністративною. Запропоновано конкретні напрямки вдосконалення законодавства. Автор вказує на необхідність розробки єдиного законодавчого акту, який би визначав основні категорії і загальні принципи фінансово-правової відповідальності. В статье анализируется понятие финансово-правовой ответственности, ее сущность как института финансового права, соотношение финансово-правовой ответственности с другими видами юридической ответственности, в частности с административной. Предложены конкретные направления совершенствования законодательства. Автор указывает на необходимость разработки единого законодательного акта, который бы определял основные категории и общие принципы финансово-правовой ответственности. The article analyzes the concept of financially legal responsibility, its essence as an institution of financial law, the ratio of financial responsibility toother types of legal responsibility, in particular, with the administrative one. The concrete directions of perfection of financially legal responsibility legislation are offered. The author points out the necessity in the development of the united legal act which would define basic categories and general principles of financially legal responsibility.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, фінансово-правова відповідальність, фінансове право, юридична відповідальність, государственно-правовые дисциплины, международное право, финансово-правовая ответственность, финансовое право, юридическая ответственность, state-legal disciplines, international law, financial and legal responsibility, financial law, legal responsibility
Цитування
Задихайло О. А. Актуальні проблеми фінансово-правової відповідальності в Україні / О. А. Задихайло // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 28. – С. 85–90.