СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зростання цифрових технологій модернізувало процес навчання та сприяло створенню інтерактивних навчальних платформ. Впровадження цифрового навчального контенту в навчальний процес сприяє покращенню засвоєння матеріалу студентами на різних рівнях освіти. А інтерактивні технології дозволяють створити заняття, які більше цікавлять студентів і сприяють активному навчанню. Цифровий контент також може створювати інклюзивне навчальне середовище, де студенти з різними особливостями можуть мати доступ до навчального матеріалу. Таким чином, цифрові технології сприяють забезпеченню рівних можливостей для всіх студентів у процесі навчання. Теоретичне значення дослідження полягає в уточненні термінології, щодо створення цифрового навчального контенту для педагогічних дисциплін, а також у визначенні ключових аспектів, які слід враховувати під час розробки такого контенту. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автором виокремлено особливості цифрового навчального контенту у процесі викладання педагогічних дисциплін, визначено методологію вибору навчальних цілей та структури цифрового навчального контенту з урахуванням вимог педагогічних дисциплін та розроблено методичні рекомендації щодо створення цифрового навчального контенту для педагогічних дисциплін. Практичне значення дослідження: розробка методичних рекомендацій щодо створення цифрового навчального контенту у процесі викладання педагогічних дисциплін. The growth of digital technologies has modernized the learning process and contributed to the creation of interactive learning platforms. The introduction of digital educational content into the educational process helps to improve the assimilation of the material by students at various levels of education. And interactive technologies make it possible to create lessons that are more interesting to students and promote active learning. Digital content can also create an inclusive learning environment where students with different disabilities can access learning material. Thus, digital technologies contribute to equal opportunities for all students in the learning process. The theoretical significance of the research lies in the clarification of terminology regarding the creation of digital educational content for pedagogical disciplines, as well as in the identification of key aspects that should be taken into account during the development of such content. The scientific novelty of the research lies in the fact that the author singled out the features of digital educational content in the process of teaching pedagogical disciplines, determined the methodology for choosing educational goals and the structure of digital educational content taking into account the requirements of pedagogical disciplines, and developed methodological recommendations for the creation of digital educational content for pedagogical disciplines. Practical significance of the study: development of methodological recommendations for the creation of digital educational content in the process of teaching pedagogical disciplines.
Опис
Ключові слова
цифрові технології, освітній процес, інноваційна педагогіка, інтерактивні технології, викладання педагогічних дисциплін, digital technologies, educational process, innovative pedagogy, interactive technologies, teaching of pedagogical disciplines
Цитування
Бабак О. М. Створення цифрового навчального контенту у процесі викладання педагогічних дисциплін : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / О. М. Бабак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 77 с. : іл., табл. + дод.
Колекції