Використання квест-технологій у формуванні культури міжнаціонального спілкування старшокласників у діяльності шкільного євроклубу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний центр наукових досліджень, м. Київ
Анотація
В статті висвітлена тема використання квест-технолоій у формуванні культури міжнаціонального спілкування старшокласників у діяльності шкільного євроклубу. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок, що використання квест-технологій у діяльності шкільних євроклубів з метою формування культури міжнаціонального спілкування старшокласників підвищують зацікавленість учнів до національної культури та культур інших країн, сприяють розвитку когнітивної, емоційно-вольової, соціально-рольової, комунікативної, інформативної, технологічної, етнокультурної та організаційної компетенцій старшокласників. В статье освещена тема использования квест-технолоий в формировании культуры межнационального общения старшеклассников в деятельности школьного евроклуба. Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что использование квест-технологий в деятельности школьных евроклубов с целью формирования культуры межнационального общения старшеклассников повышают заинтересованность учащихся к национальной культуре и культурам других стран, способствуют развитию когнитивной, эмоционально-волевой, социально-ролевой, коммуникативной, информативной, технологической, этнокультурной и организационной компетенций старшеклассников. The article focuses on the use of quest-technology in the formation of a culture of international communication of high school students in the activities of the school Euroclub. The results of the study lead to the conclusion that the use of quest technologies in the activities of school euroclubs to form a culture of interethnic communication of high school students increase students' interest in the national culture and cultures of other countries, contribute to the development of cognitive, emotional-volitional, social-role, communication, informative, technological, ethnocultural and organizational competencies of high school students.
Опис
Ключові слова
педагогіка, квест-технології, міжнаціональне спілкування, старшокласники, шкільний євроклуб, аспірантські роботи, педагогика, квест-технологии, межнациональное общение, старшеклассники, школьный евроклуб, аспирантские работы, pedagogy, quest technology, interethnic communication, high school students, school euroclub, postgraduate work
Цитування
Подчерняєва Н. Д. Використання квест-технолоій у формуванні культури міжнаціонального спілкування старшокласників у діяльності шкільного євроклубу / Н. Д. Подчерняєва // Теорія і практика сучасної науки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 черв. 2017 р. / Міжнар. центр наук. досліджень. – Київ. : МЦНД, 2017. – Ч. ІІ. – С. 36–38.