Професійна освіта дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у 50-х – 70-х роках ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено аналіз дидактичних та методичних особливостей розвитку професійної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у середині ХХ століття. З’ясовано вплив політико-економічних, соціокультурних та освітніх умов розвитку зазначених країн на становлення і розвиток системи професійного навчання дорослих європейців. Узагальнено особливості та напрями розвитку педагогічної теорії у галузі неперервного навчання та навчання дорослого населення: розмежування теоретичних і емпіричних наукових розвідок; підхід до теорії освіти дорослих як до науки та навчальної дисципліни; визначення принципів, мети та завдань професійної освіти дорослих; вивчення питань освіти дорослих з філософської, соціологічної, індивідуальної, політичної та економічної точок зору; пошук ефективних форм та методів професійного навчання дорослих. Узагальнено практичні надбання у галузі професійної освіти дорослих: розширення мережі середньо-спеціальних, професійно-технічних закладів для освіти дорослих; збагачення змісту професійної освіти дорослих; удосконалення форм, методів і засобів професійного навчання дорослих; розвиток заочного професійного навчання дорослих, короткотермінових курсів підвищення професійної кваліфікації; орієнтованість освітніх програм професійного навчання дорослих на ринок праці; започаткування підготовки педагогів-андрагогів; створення спеціалізованих освітніх установ нового типу, призначених для працівників виробництва й промисловості. Визначено труднощі та недоліки розвитку професійної освіти дорослих досліджуваного періоду: розвинена система шкіл для трудящих не забезпечувала навчання дорослих культурно-освітній галузі; відсутність установ, які б координували діяльність закладів професійного навчання для дорослих; політизованість системи освіти дорослих; більшість учасників професійної перепідготовки дорослих та програм підвищення кваліфікації не пов’язували отримані знання з можливістю використовувати їх для власного особистісного розвитку. The article analyzes the didactic and methodological features of the development of adult vocational education in Central and Eastern Europe in the middle of the twentieth century. The influence of political, economic, socio-cultural and educational conditions of the development of these countries on the development of vocational training system of adult Europeans was clarified. Features and directions of pedagogical theory development in the field of lifelong learning and adult learning were generalized. They are the distinction between theoretical and empirical scientific research; approach to the theory of adult education as a science and academic discipline; defining the principles, goals and objectives of adult vocational education; study of adult education from philosophical, sociological, individual, political and economic points of view; search for effective forms and methods of professional adult education. Practical achievements in the field of adult vocational education were generalized. They are expansion of the network of secondary special, vocational and technical institutions for adult education; enrichment of the content of adult vocational education; improvement of forms, methods and means of adults’ professional training; development of distance vocational training of adults, short-term professional development courses; orientation of educational programs of professional training of adults on the labor market; initiating the training of teachers-andragogues; creation of specialized educational institutions of a new type, intended for workers of production and industry. Difficulties and shortcomings in the development of adult vocational education in the study period were identified. They are: a developed system of schools for workers did not provide adult education in the cultural and educational field; lack of institutions that would coordinate the activities of vocational training institutions for adults; politicization of the adult education system; the majority of participants in adult retraining and advanced training programs did not link the acquired knowledge with the opportunity to use it for their own personal development.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, професійна освіта дорослих, неперервне навчання, країни Центральної та Східної Європи, adult education, professional adult education, lifelong learning, Central and Eastern European countries
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Професійна освіта дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у 50-х – 70-х роках ХХ століття / А. В. Боярська-Хоменко, Л. М. Калашнікова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 39–47.