Використання краєзнавчих досліджень в курсах шкільної географії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто місце і значення краєзнавства у викладання географії у школі. Розглянуто краєзнавчий підхід при вивченні природних, соціально-економічних, культурних особливостей рідного краю, зв'язку з попередніми і наступними поколіннями населення території. Проаналізовано та наведено приклад використання такої форми позакласної краєзнавчої роботи, як екскурсія у Харківському регіоні. В статье рассмотрены место и значение краеведения в преподавание географии в школе. Рассмотрены краеведческий подход при изучении природных, социально-экономических, культурных особенностей родного края, связи с предыдущими и последующими поколениями населения территории. Проанализированы и приведен пример использования такой формы внеклассной краеведческой работы, как экскурсия в Харьковском регионе. The article considers the place and importance of local lore in teaching geography at school. The local lore approach at studying of natural, social and economic, cultural features of native land, connection with the previous and following generations of the population of the territory is considered. An example of using such a form of extracurricular local lore work as an excursion in the Kharkiv region is analyzed and given.
Опис
Ключові слова
туризм, географія, краєзнавство, шкільна географія, екскурсія, студентські роботи, география, краеведение, школьная география, экскурсия, студенческие работы, tourism, geography, local lore, school geography, excursion, student work
Цитування
Резенькова М. С. Використання краєзнавчих досліджень в курсах шкільної географії / М. С. Резенькова // Географія та туризм : матеріали ІV Всеукр наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 26 лют. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: П. І. Лоцман (заг. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 49–53.