ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІТОНІМІВ У РОМАНІ Д.Г. ЛОУРЕНСА «КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТТЕРЛЕЙ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі зазначено, що фітоніми посідають важливе місце у мовній картині світу, оскільки рослинний світ є одним із факторів, що формують ментальність народу. Виявлено, що перелік фітонімів, отриманий за допомогою метода суцільної вибірки, демонструє розбіжності не лише в кількості фітонімів, але й у їх перекладі. Доведено, що майже всі фітоніми в романі вжиті не лише в денотативному, але й у конотаційному значенні. Обґрунтовано, що фітонімічні символи, якими користується Д. Г. Лоуренс, мають складну структуру завдяки багатій етимологічній базі, згідно з якою символ можуть створювати декілька складників (язичницький символізм (зокрема кельтський у англійській мовній картині світу), християнські символізм, міфологічний символізм, символізм вікторіанської епохи). Встановлено, що всі фітоніми можна класифікувати за наступними семантичними групами: загальнолюдські якості, людські стосунки, емоції та почуття, зовнішні характеристики людини, філософські аспекти буття. The work proves that phytonyms occupy an important place in the language picture of the world, since the vegetable world is one of the factors which form the people’s mentality. It has been revealed that the list of the phytonyms obtained with the help of the continuum sampling method shows the discrepancy not only in terms of the quantity of the phytonyms but also in terms of the way of translating them. It has been proved that nearly all the phytonyms in the novel are used not only in their denotative meaning, but also connotative meaning. It has been grounded that the phytonymic symbols, used by D. H. Lawrence, have a complicated structure due to their rich etymological basis in accordance to which the symbol can consist of several components (pagan symbolism, Christian symbolism, mythological symbolism and the Victorian epoch symbolism).
Опис
Ключові слова
фітонім, етнокультурні особливості, мовна картина світу, культурний компонент, Лоуренс Д. Г., phytonym, ethnocultural peculiarities, language picture of the world, cultural component, Lawrence D. H.
Цитування
Мамедова Ю. С. Етнокультурні особливості фітонімів у романі Д. Г. Лоуренса "Коханець Леді Чаттерлей" : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Ю. С. Мамедова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 106 с. : дод.
Колекції