ДОРОШЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ, ПРОФЕСОР, ДОКТОР ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК (до 100-річчя від дня народження)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Дорошенка Сергія Івановича, доктора філологічних наук, професора, учасника Великої Вітчизняної війни, ветерана праці Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У виданні зібрано і систематизовано відомості про науковий доробок вченого-мовознавця, розкрито сутність розробленої ним наукової концепції в царині синтаксису впродовж 66 років науково-педагогічної діяльності, визначено роль ученого у створенні лінгвістичної школи дослідження граматичних одиниць мови, зокрема безсполучникових складних речень. Бібліографія містить перелік друкованих праць, написаних ученим упродовж його науково-педагогічної діяльності (1952–2018 рр.): дисертації, книги, монографії, навчальні посібники, підручники, статті, надруковані в наукових збірниках та періодичних виданнях, матеріали конференцій. Покажчик адресовано мовознавцям, науково-педагогічним працівникам та усім тим, хто цікавиться питаннями історії розвитку української лінгвістики. The bibliographic index is devoted to the scientific activity of Serhii Doroshenko, Doctor of Philology, Professor, participant of the Great Patriotic War, labour veteran of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The publication collects and systematises information about the scientific achievements of the linguist, reveals the essence of the scientific concept in the field of syntax developed by him during 66 years of scientific and pedagogical activity, and defines the role of the scientist in the creation of a linguistic school of research on grammatical units of language, in particular, non-conjunctive complex sentences. The bibliography contains a list of printed works written by the scientist during his scientific and pedagogical activity (1952-2018): dissertations, books, monographs, textbooks, manuals, articles published in scientific collections and periodicals, conference proceedings. The index is addressed to linguists, research and teaching staff, and all those interested in the history of Ukrainian linguistics.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, Дорошенко С. І., науковий доробок, українське мовознавство, українські лінгвісти, науково-педагогічна діяльність, лінгвістична школа, професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди, biobibliographic index, S. I. Doroshenko, scientific achievements, Ukrainian linguistics, Ukrainian linguists, scientific and pedagogical activity, linguistic school, professors of H. S. Skovoroda KhNPU
Цитування
Дорошенко Сергій Іванович, професор, доктор філологічних наук (до 100-річчя від дня народження) : біобібліографія: 1952–2018 рр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. бка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна ; бібліогр. ред. О. І. Романовська]. – Харків : ХНПУ, 2024. – 93 с. : іл., портр. – (Серія «Вчені ХНПУ імені Г. С. Сковороди» ; вип. 13).