Вплив глобалізаційних процесів на економічну безпеку України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано, що процеси, пов’язані з розвитком глобалізації, впливають на суспільне життя, економічну діяльність, систему державного управління, розширюючи політичний процес, пропагуючи власні цінності, створюючи залежність від світової кон’юнктури та міжнародних інститутів. Вчасне врахування зовнішніх та внутрішніх загроз, дієві заходи економічної політики, стратегічне бачення власних переваг та можливостей дозволить системі державного управління та регулювання успішно адаптувати національну економіку до негативного впливу глобалізації та сформувати власну модель економічної безпеки. В статье проанализировано, что процессы, связанные с развитием глобализации, влияют на общественную жизнь, экономическую деятельность, систему государственного управления, расширяя политический процесс, пропагандируя собственные ценности, создавая зависимость от мировой конъюнктуры и международных институтов. Своевременный учет внешних и внутренних угроз, действенные меры экономической политики, стратегическое видение собственных предпочтений и возможностей позволит системе государственного управления и регулирования успешно адаптировать национальную экономику к негативному влиянию глобализации и сформировать собственную модель экономической безопасности. The article analyzes that the processes associated with the development of globalization affect public life, economic activity, the system of public administration, expanding the political process, promoting their own values, creating dependence on the world and international institutions. Timely consideration of external and internal threats, effective economic policy measures, strategic vision of its own strengths and capabilities will allow the system of public administration and regulation to successfully adapt the national economy to the negative effects of globalization and form its own model of economic security.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, глобалізація, зовнішньоекономічна політика, студентські роботи, экономическая безопасность, глобализация, внешнеэкономическая политика, студенческие работы, economic security, globalization, foreign economic policy, student work
Цитування
Адаменко А. С. Вплив глобалізаційних процесів на економічну безпеку України / А. С. Адаменко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 101–104.