Вплив води на густину розчинів спиртів різної атомності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою нашої роботи було визначення впливу водних добавок і атомарности спиртів на їх фізико-хімічні характеристики (в нашій роботі - щільність). Для досліджень обрано спирти з різними атомними станами: метанол (CH3OH (n = 1)), етиленгліколь ((CH3OH) 2 (n = 2)), гліцерин ((CH3OH) 2HCOH (n = 3)). Такий вибір обумовлений: однією гідроксильною групою на атом вуглецю в молекулі спирту, щоб виключити можливий вплив довжини ланцюга радикала органічної молекули на фізичні і хімічні властивості спиртів (щільність, в'язкість, питома провідність) і електрохімічні параметри спиртів і їх природа міняються зі збільшенням вмісту атомних розчинників (спиртів). При аналізі їх фізико-хімічних властивостей було встановлено, що при строгій послідовності збільшення атомності (n) і молекулярної маси (Mr) в діапазоні вибраних спиртів для значень щільності і діелектричної проникності характерно систематичне збільшення. Целью нашей работы было определение влияния водных добавок и атомарности спиртов на их физико-химические характеристики (в нашей работе - плотность). Для исследований выбраны спирты с различными атомными состояниями: метанол (CH3OH (n = 1)), этиленгликоль ((CH3OH) 2 (n = 2)), глицерин ((CH3OH) 2HCOH (n = 3)). Такой выбор обусловлен: одной гидроксильной группой на атом углерода в молекуле спирта, чтобы исключить возможное влияние длины цепи радикала органической молекулы на физические и химические свойства спиртов (плотность, вязкость, удельная проводимость) и электрохимические параметры спиртов и их природа меняются с увеличением содержания атомных растворителей (спиртов). При анализе их физико-химических свойств было установлено, что при строгой последовательности увеличения атомности (n) и молекулярной массы (Mr) в диапазоне выбранных спиртов для значений плотности и диэлектрической проницаемости характерно систематическое увеличение. The purpose of our work was to determine the influence of water additives and atomicity of alcohols on their physical and chemical characteristics (in our work - density). Alcohols of various atomic states are selected for research: methanol (CH3OH (n = 1)), ethylene glycol ((CH3OH) 2 (n = 2)), glycerin ((CH3OH) 2HCOH (n = 3)). Such a choice is conditioned: one hydroxyl group per carbon atom in an alcohol molecule to exclude the possible influence of the length of the chain of the organic molecule's radical as on the physical and chemical properties of the alcohols (density, viscosity, specific conductivity), and the electrochemical parameters of the alcohols and the nature changes in them with an increase in atomic solvents (alcohols). In analyzing their physicochemical properties it was found that with a strict sequence of increase in atomicity (n) and molecular mass (Mr) in the range of selected alcohols for the values ​​of density and dielectric constant, a systematic increase is characteristic.
Опис
Ключові слова
вода, спирти, різна маса атома, вода, спирты, разная масса атома, water, alcohols, different atom weight
Цитування
Косник К. О. Вплив води на густину розчинів спиртів різної атомності / К. О. Косник, О. В. Сидоренко // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 97.