СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ (ЗА ПОГЛЯДАМИ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах на основі аналізу наукової літератури представлено авторське тлумачення сутності полікультурної компетентності студентів закладів вищої освіти. З урахуванням різних поглядів українських та китайських учених визначено структурні компоненти (мотиваційний, аксіологічний, когнітивний, поведінководіяльнісний, особистісний) та зміст цієї компетентності. The author’s interpretation of the essence of the multicultural competence of students at higher educational institutions has been presented in the publication on the basis of the analysis of the scientific literature. Taking into account different views of Ukrainian and Chinese scientists, the structural components (motivational, axiological, cognitive, behavioral and personality) and the content of this competence have been determined.
Опис
Ключові слова
полікультурна компетентність, студент, вища школа, китайські та українські науковці, структура та зміст, multicultural competency, student, high school, Chinese and Ukrainian scholars, structure and content
Цитування
Ляо Цайчжи. Суть, структура та зміст полікультурної компетентності студентів (за поглядами китайських та українських науковців) / Ляо Цайчжи, Чжан Ювень // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 272–275.