ПРИСУДОВА ТА ПОЗАСУДОВА МЕДІАЦІЯ: ОСНОВНІ ОЗНАКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-09-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджуються основні моделі медіації як правового інституту в залежності від її співвідношення з судовою системою держави. Визначено основні ознаки та відмінності позасудової та присудової медіації. Зроблено висновки щодо перспектив інтеграції обох моделей медіації у правову систему України. В статье исследуются основные модели медиации как правового института в зависимости от ее соотношения с судебной системой государства. Определены основные признаки и отличия внесудебной и судебной медиации. Сделан вывод относительно перспектив интеграции моделей медиации в правовую систему Украины. The main models of mediation as a legal institute are examined depending on their correlation with the judicial system of the state. The main features and differences of private and court-annexed mediation are determined. A conclusion is drawn regarding the prospects for the integration of models of mediation into the legal system of Ukraine.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, правосуддя, альтернативне вирішення спорів, позасудова медіація, присудова медіація, медіаційні угоди, государственно-правовые дисциплины, международное право, правосудие, альтернативное разрешение споров, внесудебная медиация, присудебная медиация, медиационные соглашения, state-legal disciplines, international law, justice, alternative dispute resolution, private mediation, court-annexed mediation, mediation agreements
Цитування
Яковлєв В. В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки / В. В. Яковлєв // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 139–151.