Становлення та розвиток професійно-технічної освіти національних меншин Харківщини (1920-ті – початок 1930-х років)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія аграрних наук України, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека, Інститут історії аграрної науки, освіти і техніки, ТОВ «Твори»
Анотація
В статті розглянута система професійно-технічної освіти на Харківщині у 1920-х – на початку 1930-х. Велику роль у підготовці кваліфікованих кадрів відігравали школи фабрично-заводського учнівства (ФЗУ), поява яких була зумовлена постійно зростаючою потребою промисловості у кваліфікованих кадрах робітників, формувалася мережа кустарно-промислових шкіл, різні професійні курси. При їх організації враховувалась рідна мова учнів. В статье рассмотрена система профессионально-технического образования в Харьковской области в 1920-х – начале 1930-х. Большую роль в подготовке квалифицированных кадров играли школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), появление которых было обусловлено растущей потребностью промышленности в квалифицированных кадрах рабочих, формировалась сеть кустарно-промышленных школ, различные профессиональные курсы. При их организации учитывался родной язык учащихся. The article deals with the system of vocational education in Kharkov region in the 1920-s – early 1930-s. A great role in the training of skilled personnel was played by factory apprentice schools, which appeared due to the growing needs of industry for skilled workers; a network of cottage schools and various vocational courses was formed. The native language of the pupils was taken into account in their organisation.
Опис
Ключові слова
професійно-технічна освіта, національні меншини, Харківщина, школи фабрично-заводського учнівства, профессионально-техническое образование, национальные меньшинства, Харьковщина, школы фабрично-заводского ученичества, vocational education, national minorities, Kharkiv region, factory apprenticeship schools
Цитування
Гончарова О. С. Становлення та розвиток професійно-технічної освіти національних меншин Харківщини (1920-ті – початок 1930-х років) / О. С. Гончарова // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХV Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. ювіл. датам від дня народж. видат. учених в галузі аграр. наук Вольфа М. М. (1880–1933), Осьмака К. І. (1890–1960), акад. НАН України та НААН Созінова О. О. (1930–2018), Київ, 15 трав. 2020 р. / Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: В. А. Вергунов, Н. Г. Аннєнкова]. – Вінниця : Твори, 2020. – С. 201–204.