МЕДІАРЕСУРСНА ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута медіаресурсна підтримка діяльності вчителя математики, яка надає змоги ефективно створити змістову основу для розв’язання прикладних задач відповідно до потреб конкретного уроку. Застосування медіаресурсної підтримки діяльності вчителя – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку сучасної освіти, зокрема математичної. Проблема медіаресурсної підтримки діяльності вчителя математики є достатньо актуальною в сучасних реаліях цифровізації освіти. В статье рассмотрена медиаресурсная поддержка деятельности учителя математики, которая предоставляет возможности эффективно создать содержательную основу для решения прикладных задач в соответствии с потребностями конкретного урока. Применение медиаресурсной поддержки деятельности учителя – одна из самых важных и устойчивых тенденций развития современного образования, в частности математического. Проблема медиаресурсной поддержки деятельности учителя математики достаточно актуальна в современных реалиях цифровизации образования. The article considers the media resource support of mathematics teacher's activity, which provides opportunities to effectively create a content basis for solving applied tasks in accordance with the needs of a particular lesson. Application of media-resource support of teacher's activity is one of the most important and sustainable trends in the development of modern education, in particular mathematics education. The problem of media resource support for mathematics teacher's activities is quite relevant in the current realities of digitalization of education.
Опис
Ключові слова
медіаресурси, онлайн-навчання, вчителі математики, медиаресурсы, онлайн-обучение, учителя математики, media resources, online learning, mathematics teachers
Цитування
Єременко А. С. Медіаресурсна підтримка діяльності вчителя математики / А. С. Єременко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 53–55.