Академік, професор, ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди Прокопенко Іван Федорович

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-01
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Мета даного покажчика – ознайомити читачів з багатоплановими науковими дослідженнями видатного українського економіста, педагога, доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, академіка Російської академії освіти, заслуженого працівника народної освіти України, ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Івана Федоровича Прокопенка. До складу покажчика увійшли монографії, навчальні видання, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, видання за редакцією І. Ф. Прокопенка, наукові статті та тези доповідей, основні публікації про наукову та науково-педагогічну діяльність І. Ф. Прокопенка, опубліковані у період з 1970 по 2018 роки. Бібліографічні описи наукових праць згруповані у хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку життя та наукової діяльності вченого. Цель данного указателя - ознакомить читателей с многоплановыми научными исследованиями выдающегося украинского экономиста, педагога, доктора педагогических наук, профессора, академика Национальной академии педагогических наук Украины, академика Российской академии образования, заслуженного работника народного образования Украины, ректора Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Ивана Федоровича Прокопенко. В состав указателя вошли монографии, учебные издания, учебники, учебные пособия, методические рекомендации, издания под редакцией И. Ф. Прокопенко, научные статьи и тезисы докладов, основные публикации о научной и научно-педагогической деятельности И. Ф. Прокопенко, опубликованные в период с 1970 по 2018 годы. Библиографические описания научных трудов сгруппированы в хронологическом порядке, что даёт возможность проследить динамику развития жизни и научной деятельности учёного. The purpose of this index is to acquaint readers with the many-sided scientific research of the outstanding Ukrainian economist, teacher, doctor of pedagogical sciences, professor, academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, academician of the Russian Academy of Education, honored worker of public education of Ukraine, rector of the Kharkov National Pedagogical University named after G. S. Scovoroda Ivan Fedorovich Prokopenko. The index includes monographs, educational publications, textbooks, teaching aids, methodical recommendations, editions edited by I. F. Prokopenko, scientific articles and abstracts of reports, main publications on scientific and scientific-pedagogical activity I. F. Prokopenko, published in the period from 1970 to 2018. Bibliographic descriptions of scientific papers are grouped in chronological order, which makes it possible to trace the dynamics of the development of the life and scientific activities of the scientist.
Опис
Ключові слова
Прокопенко І. Ф., монографії, підручники, навчальні посібники, навчальні видання, методичні рекомендації, наукові статті, тези доповідей, біобібліографічний покажчик, Прокопенко И. Ф., монографии, учебники, учебные пособия, учебные издания, методические рекомендации, научные статьи, тезисы докладов, биобиблиографический указатель, Prokopenko I. F., monographs, textbooks, tutorials, educational editions, methodical guidelines, science articles, abstracts reports, biobibliographic index
Цитування
Академік, професор, ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди Прокопенко Іван Федорович : біобібліогр. покажч. Сер. : Професори ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Вип. 1 / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, наук. б-ка ; уклад. Л. Г. Айдарова, відп. ред. О. Г. Коробкіна. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 53 с.