Ефективність МАК "Подолання" у розвитку стресостійкості особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність і мета дослідження. Одним з потужніших способів терапевтичної роботи з клієнтом є метафоричні асоціативні картки (МАК), утім у наукових розвідках існує брак емпіричного обґрунтування їх ефективності у роботі з клієнтом. Мета статті: перевірити ефективність застосування МАК «Подолання» у розвитку стресостійкості особистості. Результати і висновки: Модель BASIC Ph була розроблена М. Лаада та О. Аялон з метою розвитку стресостійкості та подолання негативних психоемоційних станів клієнта, зумовлених психотравмуючими ситуаціями та подіями життя. Розглянута модель є придатною для реалізації метафоричних асоціативних карток. Кожен із складників моделі BASIC Ph складає ядро індивідуального стилю поведінки під час перебування у стресі, тобто копінгу, тому МАК-терапевтичні засоби розвитку стресостійкості, запропоновані у даному дослідженні, передбачають актуалізацію шести ресурсів стресостійкості. У результаті впровадження комплексу корекційно-розвивальних впливів було показано, що модель BASIC Ph є ефективною у подоланні стресу, зумовленого пандемією COVID-19, та розвитку стресостійкості клієнтів. У клієнтів, залучених до корекційнорозвивальних впливів МАК, зросли на статистично значущому рівні показники життєстійкості, стресостійкості, нервово-психічної стійкості та спали показники тривожності, зумовлені стресом від пандемії COVID-19. Relevance and purpose of the study. One of the most powerful methods of therapeutic work with the client is metaphorical associative cards (MAC), but in scientific research there is a lack of empirical justification for their effectiveness in working with the client. The Aim of the article: to test the effectiveness of the MAC "Cope" in the development of stress. Results and conclusions: The BASIC Ph model was developed by M. Lahad and O. Ayalon in order to develop stress resistance and overcome negative psycho-emotional states of the client due to traumatic situations and life events. The considered model is suitable for realization of metaphorical associative cards. Each of the components of the BASIC Ph model is the core of an individual style of behavior during stress, ie coping, so MAC-therapeutic tools for the development of stress resistance, proposed in this study, provide the actualization of six resources of stress resistance. As a result of the implementation of a set of corrective and developmental effects, it was shown that the BASIC Ph model is effective in overcoming the stress caused by the COVID-19 pandemic and developing customer resilience. In clients involved in the corrective and developmental effects of the MAC, the indicators of vitality, stress resistance, neuropsychological stability increased at a statistically significant level, and the anxiety indicators due to stress from the COVID-19 pandemic decreased.
Опис
Ключові слова
метафоричні асоціативні картки, копінги, стресостійкість, модель BASIC Ph, пандемія COVID-19, metaphorical associative cards, copings, stress resistance, BASIC Ph model, COVID-19 pandemic
Цитування
Діомідова Н. Ю. Ефективність МАК "Подолання" у розвитку стресостійкості особистості / Н. Ю. Діомідова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2021. – Вип. 65. – С. 251–261.