Індивідуальний стиль автора як проблема перекладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто переклад художнього твору. Збереження і передача індивідуального стилю залишається головною проблемною задачею в процесі перекладу художнього тексту. Свої роботи автор створює спираючись на своє уявлення про навколишню дійсність, відчуття, думки та ідеї. Від цього залежить подальший вибір певних засобів, композиції тексту, ролей і взаємин персонажів. Композиція, мовні засоби, персонажі є складовими індивідуального стилю автора. Головним критерієм оцінки перекладу художнього тексту є не тільки близькість до оригінального тексту, а й збереження стилю твору і індивідуального стилю автора. В статье рассмотрен перевод художественного произведения. Сохранение и передача индивидуального стиля остается главной проблемной задачей в процессе перевода художественного текста. Свои работы автор создает опираясь на свои представления об окружающей действительности, чувства, мысли и идеи. От этого зависит дальнейший выбор определенных средств, композиции текста, ролей и взаимоотношений персонажей. Композиция, языковые средства, персонажи являются составными индивидуального стиля автора. Главным критерием оценки перевода художественного текста является не только близость к оригинальному тексту, но и сохранение стиля произведения и индивидуального стиля автора. This article examines the translation of a work of fiction. The preservation and transmission of individual style remains a major challenge in the process of translating a work of fiction. The author creates his work based on his perceptions of the surrounding reality, feelings, thoughts and ideas. This affects the further choice of specific tools, the composition of the text, roles and relationships of characters. Composition, language tools, characters are all part of the author's individual style. The main criterion for evaluating the translation of a fiction text is not only the closeness to the original text, but also the preservation of the work's style and the author's individual style.
Опис
Ключові слова
індивідуальний стиль, переклад, художній текст, студентські роботи, индивидуальный стиль, перевод, художественный текст, студенческие работы, individual style, translation, artistic text, student works
Цитування
Зотова А. Індивідуальний стиль автора як проблема перекладу / А. Зотова // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 34–35.