Забезпечення гідної праці як один з основних напрямів захисту прав громадян України на працю в умовах євроінтеграції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во Право
Анотація
Сьогодні спільною метою для цивілізованих країн світу є впровадження та забезпечення гідної праці задля чого вони напрацьовують уніфіковані правила – міжнародні стандарти у цій сфері, дослідження яких, безперечно має багато перспектив у майбутньому. У статті мова йде про окремі держави, що є членами таких поважних і потужних інституцій як ООН, МОП, Рада Європи, які мають впроваджувати напрацьовані міжнародні стандарти у своє законодавство, якщо мають на меті розвиватись як сучасні цивілізовані країни, що дбають про сьогодення та про майбутнє своїх громадян. Сегодня общей целью для цивилизованных стран мира является внедрение и обеспечение достойного труда, для чего они нарабатывают унифицированные правила – международные стандарты в этой сфере, исследование которых, безусловно, имеет много перспектив в будущем. В статье речь идет об отдельных государствах, являющихся членами таких уважаемых и мощных институций как ООН, МОТ, Совет Европы, которые должны внедрять наработанные международные стандарты в свое законодательство, имеющие целью развиваться как современные цивилизованные страны, заботящиеся о настоящем и о будущем своих граждан. Today the common goal for the civilized countries of the world is to implement and ensure decent work, for which they are accumulating unified rules – international standards in this area, the study of which, of course, has many prospects for the future. The article deals with individual states, which are members of such respected and powerful institutions as the UN, ILO, the Council of Europe, which should implement the developed international standards into their legislation, having the purpose to develop as modern civilized countries, caring about the present and the future of their citizens.
Опис
Ключові слова
гідна праця, захист прав громадян, принцип справедливості, заборона дискримінації, трудовий договір, трудові правовідносини, достойный труд, защита прав граждан, принцип справедливости, запрет дискриминации, трудовой договор, трудовые правоотношения, decent work, protection of the rights of citizens, principle of justice, failure to discriminate, employment contract, labor law relations
Цитування
Коваленко О. О. Забезпечення гідної праці як один з основних напрямів захисту прав громадян України на працю в умовах євроінтеграції / О. О. Коваленко // Основні напрямки захисту прав громадян України на працю та соціальний захист в умовах євроінтеграції : тези доп. і наук. повідомл. учасників ХІ Міжнар. наук. практ. конф., Харків, 8 жовт. 2021 р. / Нац. юрид. ун-т Я. Мудрого ; [уклад.: О. М. Ярошенко та ін.]. – Харків : Право, 2021. – С. 18–21.