ІСТОРИЧНА, СІМЕЙНА ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ СЮЖЕТОБУДУВАННЯ РОМАНА ПОЛА ОСТЕРА «4 3 2 1»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Художня форма роману Пола Остера "4 3 2 1" є незвичною навіть в епоху постмодернізму. У цій доповіді варіативність і розгалуженість як основні риси твору аналізуються з точки зору формування сюжету. Поєднання різних авторських версій історії родини Фергюсонів та історії індивідуальної долі головного героя розглядається як основний прийом побудови сюжету. У кожній частині роману історія родини та життєвий шлях Арчибальда Айзека Фергюсона зображені на тлі авторського відбору тих історичних подій, які супроводжують кожну з наративних версій. У цьому романі не тільки можлива множинність речей, але й те, що описується, множить художню реальність, яка водночас завжди ірреальна, бо є продуктом авторської свідомості та підсвідомості. І в такий спосіб набуває нового існування. Уявна пам'ять: художня (у чотирьох зразках родинної пам'яті героїв роману та індивідуальної варіативної пам'яті Арчибальда Айзека Фергюсона) та реальна, історична пам'ять формують унікальний багатовимірний сюжет роману. Ми стикаємося з новою складною структурою авторської оповіді. Ця структура орієнтована на розгалуженість і фрактальність, характерні для інтернет-мислення і сприйняття. The artistic form of Paul Auster's novel 4 3 2 1 is unusual even in the era of postmodernism. In this report, variability and branching as the main features of the work are analyzed from the point of view of plot formation. The combination of different author's versions of the Ferguson family history and the story of the main character’s individual fate is considered to be the main technique of plot construction. In each part of the novel, the family history and Archibald Isaac Ferguson’s life course are depicted against the background of the author's selection of those historical events that accompany each of the narrative versions. In this novel not only the multiplicity of the things is possible, but also the things that are described multiply the artistic reality which is always unreal at the same time, because it is a product of the author's consciousness and subconsciousness. And it acquires a new existence in such a way. Imaginary memory: artistic (in four samples of novel characters’ family memory and Archibald Isaac Ferguson's individual variable memory) and real, historical memory form a unique multidimensional plot of the novel. We encounter a new complicated structure of the author's narrative. This structure is oriented towards the branching and fractal form typical of Internet thinking and perception.
Опис
Ключові слова
історична пам'ять, індивідуальна пам'ять, родинна пам'ять, сюжет, розгалуження, фрактальність, historical memory, individual memory, family memory, plot, branching, fractality
Цитування
Скоробогатова O. O. Історична, сімейна та індивідуальна пам'ять як підгрунтя сюжетобудування романа Пола Остера «4 3 2 1» / O. O. Скоробогатова // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 345–349.