ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на вагомості формування в майбутніх учителів музичного мистецтва професійного інтересу до практичної діяльності в умовах фахової їх підготовки в педагогічному закладі вищої освіти; схарактеризовано етапи розвитку інтересу, розкрито форми творчої роботи, визначено складники плану-проспекту спостереження за виконавчою діяльністю музичних творчих колективів. The article focuses on the importance of the formation of future teachers' musical art, professional interest in practical activities in the conditions of their professional training in a pedagogical institution of higher education; the stages of the development of interest are characterized, the forms of creative work are revealed, the components of the prospectus plan for monitoring the performance of musical creative teams are defined.
Опис
Ключові слова
професійний інтерес, здобувачі, музична педагогічна освіта, музичні твори, виконавська діяльність, учитель музичного мистецтва, художня мета, professional interest, acquirers, music pedagogical education, musical works, performing activity, music teacher, artistic goal
Цитування
Ду Чжоцзюнь. До питання розвитку професійного інтересу в майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки / Ду Чжоцзюнь // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 314–318.