Ідея народності у вихованні – основа педагогічної системи К.Д. Ушинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто проблему народності у вихованні в педагогічній спадщині К. Ушинського. Принцип народності вітчизняного педагога відображено у статтях «Три елементи школи», «Про народність у суспільному вихованні» тощо. Зазначено, що ідея народності у вихованні – основа педагогічної системи К. Д. Ушинського. Ця ідея переросла у життєво важливий принцип народності педагога. Вважаємо, що цей принцип є основним у етнокультурній та етнопедагогічній освіті. Освітні програми, спецкурси, дисципліни, факультативи, які розроблені на основі принципу народності, дозволяють сучасним педагогам долучити дітей до джерел рідної мови, культури, фольклору. Все це виховує у підростаючого покоління любов до рідного краю, почуття патріотизму та гордість за минуле своєї країни. The publication examines the problem of nationality in education in the pedagogical heritage of K. Ushinskyi. The principle of nationality of the national teacher is reflected in the articles "Three elements of the school", "On nationality in social education", etc. It is noted that the idea of nationality in education is the basis of the pedagogical system of K. D. Ushinskyi. This idea grew into a vitally important principle of a teacher's nationality. We believe that this principle is fundamental in ethnocultural and ethnopedagogical education. Educational programs, special courses, disciplines, electives, which are developed on the basis of the principle of nationality, allow modern teachers to involve children in the sources of their native language, culture, and folklore. All this instills in the younger generation love for their native land, a sense of patriotism, and pride in the past of their country.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, Ушинський К., патріотичне виховання, магістерські роботи, pedagogical heritage, K. Ushinskyi, patriotic education, master's theses
Цитування
Євков В. Ідея народності у вихованні – основа педагогічної системи К. Д. Ушинського / В. Євков // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 72.