ЕТАПИ ТА ПОКАЗНИКИ УТВОРЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМАНДИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано створення ефективної педагогічної команди, що є одним із компонентів стратегії розвитку успішних закладів вищої освіти. Виокремлено етапи та показники сформованості педагогічної команди. Зазначено, що для того, аби забезпечити якісну й ефективну роботу педагогічної команди й досягти високого рівня її сформованості, важливо сформувати для неї єдину, спільну суспільно-значущу мету діяльності, позитивну мотивацію спільної роботи, створити сприятливий психологічний клімат взаємодії, згуртувати педагогічну команду і логічно розподілити ролі та функції між її членами. Окрім того, лідер педагогічної команди має підтримувати її учасників на кожному з етапів утворення і розвитку команди, виявляючи ініціативність, відповідальність, розсудливість тощо. The publication analyses the creation of an effective teaching team, which is one of the components of the development strategy of successful higher education institutions. The stages and indicators of the formation of a teaching team are highlighted. It is noted that in order to ensure high-quality and efficient work of the teaching team and achieve a high level of its formation, it is important to form a single, common socially significant goal of activity, positive motivation for joint work, create a favourable psychological climate of interaction, unite the teaching team and logically distribute roles and functions among its members. In addition, the leader of the pedagogical team should support its members at each stage of the team's formation and development, showing initiative, responsibility, prudence, etc.
Опис
Ключові слова
педагогічна команда, заклади вищої освіти, освітній процес, pedagogical team, higher education institutions, educational process
Цитування
Лупаренко С. Є. Етапи та показники утворення педагогічної команди в закладі вищої освіти / С. Є. Лупаренко, А. П. Золотарьов // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 842–845.