ЛЯЛЬКА-МОТАНКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
Для всебічного та гармонійного розвитку дітей важливу роль відіграє виховання у них любові та поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. Картина світу дитини починає формуватися з її перших вражень. Тому дуже важливо правильно визначити засоби формування світосприйняття дитини. Раннє дитинство завжди найтісніше пов’язане з безпосереднім оточенням в оселі. Це хатні символи-захисники, предмети, які виступають для дитини заступниками та охоронцями. Про, здавалося б, прості та невибагливі побутові речі з давніх-давен складалися пісні та легенди, їх шанували та передавали з покоління в покоління. Для всестороннего и гармоничного развития детей важную роль играет воспитание их любви и уважения к национальным традициям, обычаям и национальным ценностям украинского народа. Картина детского мира начинает формироваться из ее первых впечатлений. Поэтому очень важно правильно определить средства формирования мировосприятия ребенка. Раннее детство всегда тесно связано с непосредственным окружением в доме. Это домашние символы-защитники, предметы, которые служат ребенку в качестве просителя и опекуна. О, казалось бы, простых и неприхотливых домашних вещах с древних времен создавались песни и легенды, они почитались и передавались из поколения в поколение. For the comprehensive and harmonious development of children, the education of their love and respect for national traditions and customs and national values ​​of the Ukrainian people plays an important role. The picture of the child's world begins to form from her first impressions. Therefore, it is very important to correctly identify the means of shaping the world perception of the child. Early childhood is always closely related to the immediate surroundings in the home. These are home defender-symbols, objects that serve for a child as intercedly and guardian. About seemingly simple and unpretentious household things from ancient times were created of songs and legends, they were honored and passed from generation to generation.
Опис
Ключові слова
лялька-мотанка, національні цінності, світосприйняття дитини, хатні обереги, інтер'єр, традиція, кукла-мотанка, нацыональные ценности, мировосприятие ребенка, домашние обереги, интерьер, традиция, doll-winder, national values, world perception of the child, home mascots, interior, tradition
Цитування
Соловйова Ю. О. Лялька-мотанка як засіб формування картини світу дітей дошкільного віку / Ю. О. Соловйова // Традиційна культура в умовах глобалізації : збереження автентичності та розвиток креативних індустрій : матеріали наук.-практ. конф., 22–23 черв. 2018 р. / Обл. орг.-метод. центр культ. і мист-ва. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – С. 382–385.