Інноваційні методи викладання економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і магістрів з економіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Підготовка бакалавра і магістра як кваліфікованих фахівців з економічної теорії в сучасних умовах базується на компетентнісному підході, що вимагає формування у студентів поглиблених знань з економіки, наявності навичок та вмінь аналізувати складні економічні процеси, брати активну участь у виробничо- господарській, управлінській і освітній діяльності та приймати відповідальні рішення. Викладачі ЗВО мають використовувати інноваційні методи у викладенні теоретичних питань з економічних дисциплін, проведенні науково-дослідницької діяльності, організації практик та здійсненні виховної роботи зі студентами. У навчально-методичному посібнику висвітлені теоретичні питання щодо сутності та видів сучасних інноваційних методів викладання економічних дисциплін, надані методичні рекомендації на допомогу студентам з питань використання цих методів у процесі підготовки фахівців з економіки. Посібник рекомендується викладачам економічних дисциплін і студентам - майбутнім бакалаврам та магістрам з економіки. The training of bachelors and masters as qualified specialists in economic theory in modern conditions is based on a competence approach, which requires formation of students' in-depth knowledge of economics, skills analyze complex economic processes, take an active part in production, management, and educational activities and make responsible decisions. University teachers should use innovative methods in teaching theoretical issues in economic disciplines, conducting scientific research activities, organizing practices and carrying out educational work with students. The educational and methodical guide covers theoretical questions regarding the essence and types of modern innovative methods of teaching economic disciplines, methodological recommendations are provided to help students with the use of these methods in the process of training specialists in economics. The manual is recommended for teachers of economic disciplines and students - future bachelors and masters of economy.
Опис
Ключові слова
викладання економічних дисциплін, підготовка фахівців з економіки, інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікативні технології, інтерактивне навчання, teaching of economic disciplines, training of economics specialists, innovative learning technologies, information and communication technologies, interactive learning
Цитування
Інноваційні методи викладання економічних дисциплін та їх використання в процесі підготовки бакалаврів і магістрів з економіки : навч.-метод. посіб. для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спец. 051 «Економіка» (Економічна теорія). – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2019. – 162 с.