Модальність, оцінка, евіденціальність, емпатія: проблема визначення (на матеріалі епістолярію М. Куліша)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджуються проблеми визначення, взаємовпливу та взаємодії функціонально-прагматичних категорій модальності, оцінки, евіденціальності та емпатії у дискурсі епістолярію М. Куліша. Відзначається, що головними спільними рисами для вищезазначених категорій виступають антропоцентричність та суб’єктивність і що розглядувані категорії взаємодіють та підсилюють одна одну, головним чином, не на рівні висловлювання, а на рівні дискурсу кожного окремого листа. Доводиться, що в листах постає цілісний образ автора, налаштованість та емпатія якого різняться залежно від адресата; а численні модальні значення виражають різні аксіологічні настанови. В статье исследуются проблемы определения, взаимовлияния и взаимодействия функционально-прагматических категорий модальности, оценки, эвиденциальности и эмпатии в дискурсе эпистолярия Н. Кулиша. Отмечается, что главными общими чертами для вышеупомянутых категорий выступают антропоцентричность и субъективность, и что рассматриваемые категории взаимодействуют и усиливают друг друга, главным образом, не на уровне высказывания, а на уровне дискурса каждого отдельного письма. Доказывается, что в письмах формируется целостный образ автора, настрой и эмпатия которого различаются в зависимости от адресата; а многочисленные модальные значения выражают разные аксиологические установки.The article examines the problems of definition, interaction and interaction of functional-pragmatic categories modalities, evaluations, evidence and empathy in the discourse of N. Kulish's epistolary. It is noted that the main common features for the above categories are anthropocentrism and subjectivity, and that the categories in question interact and reinforce each other, mainly not at the level of utterance, but at the level of utterance. the level of discourse of each individual letter. It is proved that the letters form a holistic image of the author, whose mood and empathy differ depending on the addressee; and numerous modal values ​​express different axiological attitudes.
Опис
Ключові слова
модус, модальність, емпатія, евіденціальність, оцінка, взаємовплив, підсилення, модальность, эмпатия, эвиденциальность, оценка, взаимовлияние, усиление, modus, modality, empathy, evidentiality, estimation, mutual influence, reinforcement
Цитування
Невська Ю. В. Модальність, оцінка, евіденціальність, емпатія: проблема визначення (на матеріалі епістолярію М. Куліша) / Ю. В. Невська // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 37. – С. 185–192.