ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ З ПОЗИЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Доведено актуальність проблеми професійної мобільності вчителя в системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти. З позиції авторського підходу сутність професійної мобільності розглянуто як формування компетентностей школярів шляхом використання активних методів і форм організації освітнього процесу. Наведено приклади ефективних методів і форм взаємодії вчителів історії з учнями, використання яких потребує методичної компетентності педагогів. The actuality of the problem of teacher’s professional mobility in the system of methodical work of institutions of general secondary education has been substantiated in the paper. From the standpoint of the author’s approach, the essence of professional mobility is considered as the formation of students’ competencies through the use of active methods and forms of organization of educational process. There are some examples of effective methods and forms of interaction between History teachers and students, and the use of these methods and forms require teachers’ methodological competence.
Опис
Ключові слова
професійна мобільність особистості, методична компетентність учителя, учні, історичні ігри, співпраця, person’s professional mobility, teacher’s methodical competence, students, historical games, cooperation
Цитування
Горбачова І. Професійна мобільність учителя з позиції компетентнісного підходу / І. Горбачова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 142–145.