Сторітелінг як метод формування гнучких навичок комунікації майбутніх учителів іноземних мов

dc.contributor.authorЖитницька, А. А.
dc.date.accessioned2023-05-05T17:27:41Z
dc.date.available2023-05-05T17:27:41Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті автором зазначено ефективність сторітелінгу як методу формування гнучких навичок комунікації майбутніх учителів іноземної мови. Підкреслено, що гнучкі навички комунікації є наскрізними в підготовці фахівця XXI сторіччя, зокрема, у сфері бізнесу, комунікації, реклами, а, отже, й освіти. З метою вирішення поставлених завдань автором використано такі теоретичні методи дослідження, як: аналіз психологічної та педагогічної літератури з метою визначення понятійно-категоріального апарату; узагальнення та порівняння результатів дослідження автора та інших дослідників, що дало можливість визначити внесок автора з питань дослідження сторітелінгу як методу навчання в цілому і як методу формування гнучких навичок комунікації зокрема; метод кластеризації для визначення видів сторітелінгу. Серед видів сторітелінгу визначено особистий, корпоративний, рекламний, традиційний, сторітелінг прямої дії, мережевий та педагогічний сторітелінг. Зазначено, що в усіх цих видах сторітелінгу основна увага зосереджується на емоціях, почуттях, інтенсифікації зображуваних подій. Цей жанр репрезентує синкретизм стилів, зокрема, медійного, художнього, розмовного, наукового. Визначено, що метод сторітелінгу використовується як форма подачі навчального контенту (новий матеріал, повідомлення, факти, події, явища, висновки) та як спосіб актуалізації пізнавальної діяльності студентів (активний метод), організації їхньої взаємодії (інтерактивний метод). Зазначено методичні поради сторітелерам та платформи для створення мережевих історій. Використання сторітелінгу та його застосування відбувається наразі і в умовах змішаного навчання, тобто і в дистанційній формі також. Метод сторітеінгу є цінним й ефективним у розвитку гнучких навичок комунікації, тому його використання повинне адаптуватися під ресурси онлайнового навчання. Зокрема, серед таких платформ автором, на підставі аналізу педагогічної літератури, запропоновано Closr, ZooBurst, Narrable, Storify, Metta, PowToon, Moovly, Wideo, GoAnimate, Pixton, Chogger і ToonDoo. Створення й розповідь сюжетних історій на основі реальних життєвих фактів, що лежить в основі сторітелінгу, сприяє розвитку гнучкихкомунікативних навичок та дає можливість вирішити різні комунікативні завдання проблемного та пізнавального характеру. In the article the author notes the effectiveness of storytelling as a method of forming soft communication skills of future foreign language teachers. It is emphasized that soft communication skills are cross-cutting in the training of specialists in the XXI century, in particular in the field of business, communication, advertising, and, consequently, education. In order to solve the tasks the author used the following theoretical research methods: analysis of psychological and pedagogical literature in order to determine the conceptual and categorical apparatus; summarizing and comparing the results of research by the author and other researchers, which made it possible to determine the author's contribution to storytelling research as a method of learning in general and as a method of developing flexible communication skills in particular; clustering method to determine the types of storytelling. Types of storytelling include personal storytelling, corporate storytelling, advertising storytelling, traditional storytelling, direct action storytelling, network storytelling, and pedagogical storytelling. It is noted that in all types of storytelling the main attention is focused on emotions, feelings, іntensification of the depicted events. This genre represents the syncretism of styles, in particular media, art, conversation, science. It is determined that the storytelling method is used as a form of teaching content (new material, messages, facts, events, phenomena, conclusions) and a way to update the cognitive activity of students (active method), organizing their interaction (interactive method). Methodical tips for builders and platforms for creating network stories are given. The use of storytelling and its application takes place in conditions of blended learning, that is, in a distance form as well. The storytelling method is valuable and effective in developing flexible communication skills, so its use should be adapted to online learning resources. In particular, among such platforms, based on the analysis of pedagogical literature, the author proposed Closr, ZooBurst, Narrable, Storify, Metta, PowToon, Moovly, Wideo, GoAnimate, Pixton, Chogger and ToonDoo. Creating and telling stories based on real life facts underlies storytelling, promotes the development of soft communication skills and allows you to solve various communicative problems of a problematic and cognitive nature.
dc.identifier.citationЖитницька А. А. Сторітелінг як метод формування гнучких навичок комунікації майбутніх учителів іноземних мов / А. А. Житницька // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 85–94.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11119
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсторітелінг
dc.subjectметод
dc.subjectпідготовка
dc.subjectвчитель
dc.subjectіноземна мова
dc.subjectstorytelling
dc.subjectmethod
dc.subjecttraining
dc.subjectteacher
dc.subjectforeign language
dc.titleСторітелінг як метод формування гнучких навичок комунікації майбутніх учителів іноземних мов
dc.title.alternativeStoritelling as a method of forming soft communication skills of future foreign language teachers
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2022_52_10.pdf
Розмір:
391.3 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: