МОРФОЛОГІЧНІ БІНОМИ В КОЛЯДКАХ І ЩЕДРІВКАХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано морфологічні біноми в колядках і щедрівках. Це морфосинтаксичні одиниці, що сформовані з двох слів однієї частини мови, мають однакову морфологічну форму та зазвичай є дефіснооформленими. Художньо-фасцинативна роль колядок та щедрівок актуалізує поетичну функцію кожного їхнього елементу. Зауважено, що поряд із моделлю «іменник – іменник» розглянуто моделі «дієслово – дієслово», «прислівник – прислівник», «числівник – числівник», що, з одного боку, продовжує потебнянську традицію розгляду цих одиниць, а з іншого – вказує на наше розуміння біномів різних частиномовних типів як морфосинтаксичних сполук, що є граматично й семантично подібними. The publication analyzes morphological binomials in Christmas carols and Christmas carols. These are morphosyntactic units formed from two words of the same part of speech, have the same morphological form and are usually hyphenated. The artistic and fascinating role of carols and carols is actualized the poetic function of each of their elements. It is noted that along with the "noun - noun" model, the models "verb - verb", "adverb - adverb", "numeral - numeral" were considered, which, on the one hand, continues the Potebnian tradition of considering these units, and on the other - indicates our understanding binomials of different part-language types as morphosyntactic compounds that are grammatically and semantically similar.
Опис
Ключові слова
українська мова, морфологічні біноми, український фольклор, семантика, лінгвопоетика, Ukrainian language, morphological binomials, Ukrainian folklore, semantics, linguopoetics
Цитування
Скоробогатова О. Морфологічні біноми в колядках і щедрівках / О. Скоробогатова // Національні наукові традиції в слов'янському світі [Електронне видання] : матеріали ІІІ Міжнар. славіст. конф., присвяч. пам’яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 23 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. О. Маленко]. – Київ ; Софія ; Харків ; Шумен : ХІФТ, 2023. – С. 305–309.