PROBLEMS OF THE CORRELATION OF PRIVATE AND PUBLIC INTERESTS WHILE IMPLEMENTING THE FREEDOM OF WILL OF THE PARTIES TO THE EMPLOYMENT CONTRACT IN UKRAINE IN TERMS OF THE COVID-19 PANDEMIC

Анотація
The problems of the correlation of private and public interests while implementing the freedom of will of the parties to the employment contract in Ukraine in terms of the COVID-19 pandemic have been studied in the article; and propositions for their solution have been substantiated. Having studied the statistic data that demonstrates the negative consequences from the COVID-19 pandemic in the world for the realization of labor rights, the authors have characterized the potential threats to the labor rights of employees and employers in Ukraine and indicate the ways of their origin. The authors have substantiated the opinion that the legislation of Ukraine was not ready for effective regulation of labor rights and their implementation in these conditions. It has been concluded that: the parties to the employment contract have become dependent on government measures to curb the spread of the pandemic; the social dialogue in the context of the COVID-19 pandemic is the legal construction that is able to balance private and public interests, to find a point of their intersection that would suit both the state and a particular entity on the legal regulation of relations in the field of hired labor. У статті досліджено проблеми співвідношення приватних та суспільних інтересів при реалізації свободи волі сторін трудового договору в Україні в умовах пандемії COVID-19; та обґрунтовано пропозиції щодо їх вирішення. Вивчивши статистичні дані, які демонструють негативні наслідки пандемії COVID-19 у світі для реалізації трудових прав, автори охарактеризували потенційні загрози трудовим правам працівників та роботодавців в Україні та вказали шляхи їх виникнення. Автори обґрунтували думку, що законодавство України не було готове до ефективного регулювання трудових прав та їх реалізації в цих умовах. Було зроблено висновок, що: сторони трудового договору стали залежними від державних заходів щодо стримування поширення пандемії; соціальний діалог в контексті пандемії COVID-19 – це правова конструкція, яка здатна збалансувати приватні та суспільні інтереси, знайти точку їх перетину, яка б відповідала інтересам як держави, так і окремомого суб’єкта щодо правового регулювання відносин у сфера найманої праці. В статье исследованы проблемы соотношения частных и общественных интересов при реализации свободы воли сторон трудового договора в Украине в условиях пандемии COVID-19; и обоснованы предложения по их решению. Изучив статистические данные, демонстрирующие негативные последствия пандемии COVID-19 в мире для реализации трудовых прав, авторы охарактеризовали потенциальные угрозы трудовым правам сотрудников и работодателей в Украине и указали пути их возникновения. Авторы обосновали мнение, что законодательство Украины не было готово к эффективному регулированию трудовых прав и их реализации в этих условиях. Были сделаны вывод о том, что: стороны трудового договора стали зависимыми от государственных мер по сдерживанию распространения пандемии; социальный диалог в контексте пандемии COVID-19 – это правовая конструкция, которая способна уравновесить частные и общественные интересы, найти точку их пересечения, которая устраивала бы как государство, так и конкретную организацию по правовому регулированию отношений в сфера наемного труда.
Опис
Ключові слова
freedom of will, аn еmployment сontract, аn employee, an еmployer, right to labor, свобода волі, договір про зайнятість, працівник, роботодавець, право на працю, права працівників, соціальний діалог, свобода воли, трудовой договор, сотрудник, работодатель, право на труд, права работников, социальный диалог
Цитування
Problems of the correlation of private and public interests while implementing the freedom of will of the parties to the employment contract in Ukraine in terms of the Covid-19 pandemic / R. Shabanov, О. Kovalenko, О. Konopeltseva et al. // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. – 2021. – Vol. 24, Is.1. – Р. 1–7.