Взаємозв'язок темпераменту та стресостійкості у студентів-психологів першого курсу

dc.contributor.authorСулім, В. О.
dc.date.accessioned2022-06-24T10:03:28Z
dc.date.available2022-06-24T10:03:28Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі досліджено проблему факторів стресостійкості студентів-психологів першого курсу та особливостей їхнього темпераменту. Зазначено, що вступ до ВНЗ та подальше навчання є стресогенним фактором, що впливає на психоемоційний стан студента, а отже розгляд даної теми є важливим і актуальним. Визначено, що за умов пандемії COVID-19 виникає потреба в нових дослідженнях даної проблематики. За підсумками дослідження бачимо, що з дев’яти типів особистостей за темпераментом (типологія за Г. Суходольським) в досліджуваній групі виявлені представники лише п’ятьох типів, а саме холерично-сангвінічного, флегматично-меланхолічного, меланхолічно-холеричного, нормального типу та типу холерик. Більшість досліджуваних мають середній рівень тривоги з тенденцією до високого рівня чи високий рівень тривоги, решта – середній рівень з тенденцією до низького рівня тривоги. У всіх досліджуваних простежується середній рівень стресостійкості – у більшості з тенденцією до високого рівня стресостійкості. Кореляційний аналіз за методом Спірмена показав, що значимого зв’язку між типом темпераменту та рівнем стресостійкості не простежується. Отже, гіпотезу щодо взаємозв’язку темпераменту та стресостійкості студентів першого курсу було спростовано. На нашу думку перспективою подальших досліджень у даному напрямку може бути продовження вивчення факторів, що можуть впливати на рівень стресостійкості. The paper investigates the problem of stress factors of first-year psychology students and the peculiarities of their temperament. It is noted that admission to university and further study is a stressor that affects the psycho-emotional state of the student, and therefore consideration of this topic is important and relevant. It is determined that in the conditions of the COVID-19 pandemic there is a need for new research on this issue. According to the results of the study we see that of the nine types of personalities by temperament (typology by G. Sukhodolsky) in the study group found representatives of only five types, namely choleric-sanguine, phlegmatic-melancholic, melancholic-choleric, melancholic-choleric, normal type and type choleric. Most subjects have a medium level of anxiety with a tendency to a high level or a high level of anxiety, the rest - a medium level with a tendency to a low level of anxiety. All subjects have a medium level of stress resistance - in most with a tendency to a high level of stress resistance. Spearman's correlation analysis showed that there was no significant association between temperament type and stress level. Thus, the hypothesis of the relationship between temperament and stress resistance of first-year students was refuted. In our opinion, the prospect of further research in this area may be to continue to study the factors that may affect the level of stress resistance.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСулім В. О. Взаємозв'язок темпераменту та стресостійкості у студентів-психологів першого курсу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. О. Сулім ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 66 с. : табл. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7547
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectрівень стресостійкостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectтип темпераментуuk_UA.UTF-8
dc.subjectстресuk_UA.UTF-8
dc.subjectнейротизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectемоційна стабільністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectтривожністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectlevel of stress resistanceuk_UA.UTF-8
dc.subjecttemperament typeuk_UA.UTF-8
dc.subjectstressuk_UA.UTF-8
dc.subjectneuroticismuk_UA.UTF-8
dc.subjectemotional stabilityuk_UA.UTF-8
dc.subjectanxietyuk_UA.UTF-8
dc.titleВзаємозв'язок темпераменту та стресостійкості у студентів-психологів першого курсуuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeInterrelation of temperament and stress resistance in first-year psychologists studentsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції