Інфляцiя та її вплив на нацiональну економiку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Анотація
Iнфляції руйнує грошову систему, провокує втечу національного капіталу за кордон, послаблює національну валюту, сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває можливості фінансування державного бюджету. Результатом її прогресії є знецінення праці, знищення заощаджень юридичних і фізичних осіб, перешкоджання довгостроковим інвестиціям та загальному економічному зростанню. Инфляция разрушает денежную систему, провоцирует бегство национального капитала за границу, ослабляет национальную валюту, способствует ее вытеснению во внутреннее обращение иностранной валюты, подрывает возможность финансирования государственного бюджета. Результатом ее прогрессии является обесценивание труда, уничтожение сбережений юридических и физических лиц, препятствование долгосрочным инвестициям и общему экономическому росту.Inflation destroys the monetary system, provokes the flight of national capital abroad, weakens the national currency, contributes to its crowding out of foreign currency into domestic circulation, undermines the possibility of financing the state budget. The result of its progression is the depreciation of labor, the destruction of savings of legal entities and individuals, hindering long-term investments and general economic growth.
Опис
Ключові слова
інфляція, національна економіка, інфляційні процеси, студентські роботи, инфляция, национальная экономика, инфляционные процессы, студенческие работы, inflation, national economy, inflationary processes, student work
Цитування
Поміляйко В. О. Інфляцiя та її вплив на нацiональну економiку / В. О. Поміляйко / / Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 102 –105.