Особливості роботи з фонетичним аспектом китайської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто особливості фонетики китайської мови. Фонетичний аспект китайської мови є одним із найважливіших при вивченні даної мови. Студенти мають приділяти достатню увагу фонетиці як на аудиторних заняттях, так і під час виконання домашньої роботи. Чисельні труднощі, з якими зіштовхуються іноземні студенти при вивченні китайської мови – це нормальна сходинка у процесі вдосконалення власної лінгвістичної компетентності. Засвоєння теоретичних і практичних засад правильної вимови звуків і тонів китайської мови, використання надійних автентичних матеріалів, комунікативна спрямованість є запорукою успішного оволодіння фонетикою китайської мови. The article examines the peculiarities of the phonetics of the Chinese language. Phonetic aspect of the Chinese language is one of the most important when learning this language. Students should pay sufficient attention to phonetics both in classroom classes and during doing homework. Numerical difficulties faced by foreign countries students in learning Chinese is a normal step in the process improvement of own linguistic competence. Learning theoretical and practical principles of correct pronunciation of sounds and tones of the Chinese language, use reliable authentic materials, communicative orientation is a guarantee successful mastery of the phonetics of the Chinese language.
Опис
Ключові слова
китайська мова, фонетика, Chinese, phonetics
Цитування
Чихаріна К. І. Особливості роботи з фонетичним аспектом китайської мови / К. І.Чихаріна // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали IІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 6 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська, І. А. Скразловська та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 143–145.