РОЗВИТОК ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ІІІ РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено розвиток звукової культури мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. Визначено компоненти звукової культури мовлення. Зазначено, що робота над звуковим аналізом слова готує дитину до навчання грамоті. Це передбачає переключення уваги від семантики слова до його звукового складу, тобто формуємо вміння почути в слові окремі звуки і зрозуміти, що вони розташовані в певній послідовності. Звуковий аналіз є вищою сходинкою фонематичних процесів, здатності сприймати і розрізняти звуки мови (фонеми). The publication examines the development of the sound culture of speech in children with general speech underdevelopment of the III level. The components of sound culture of speech are defined. It is noted that working on the sound analysis of a word prepares a child for literacy. This involves switching attention from the semantics of the word to its sound composition, that is, we develop the ability to hear individual sounds in a word and understand that they are located in a certain sequence. Sound analysis is the highest level of phonemic processes, the ability to perceive and distinguish speech sounds (phonemes).
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, корекційна робота, культура мовлення, мовленнєвий розвиток, дикція, діти дошкільного віку, магістерські роботи, speech impairment, corrective work, speech culture, speech development, diction, preschool children, master's theses
Цитування
Бірюкова В. В. Розвиток звукової культури мовлення у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня / В. В. Бірюкова // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 245–249.