Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній простір сучасної початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні розглянуто професійну підготовку майбутнього учителя як цілісну педагогічну систему, функціонування якої передбачає створення умов для розвитку особистості майбутнього учителя на основі оволодіння необхідними для педагогічної діяльності знаннями, вміннями та навичками, та підготовку майбутніх учителів початкових класів до впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній простір сучасної початкової школи як її складову. Зазначено, що залежно від характеру взаємодії викладача та студентів, у вищий школі розрізняють активну, пасивну та інтерактивну модель навчання. На відміну від активних та пасивних технологій, інтерактивні технології навчання орієнтовані на ширшу взаємодію студентів не тільки з викладачем, а й один з одним, на домінування активності студентів у освітньому процесі. Залежно від мети та форм організації навчальної діяльності учасників освітнього процесу інтерактивні технології поділяються на кооперативні, колективно-групові, технології ситуативне моделювання, технології опрацювання дискусійних питань. Розглянуто компоненти системи підготовки студентів до майбутньої педагогічної діяльності та вимоги до неї, компоненти змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів до впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній простір сучасної початкової школи та засади його вдосконалення, форми та методи інтерактивного навчання, роль викладача під час впровадження інтерактивних методів навчання у ЗВО. Наведено розробку спецкурсу «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження інтерактивних технологій в початковій школі», який складається з 12 год. аудиторної (6 год. лекційних та 6 год. практичних занять) та 18 год. самостійної роботи. The master's study considers the professional training of future teachers as a holistic pedagogical system, the operation of which involves creating conditions for the development of the future teacher's personality based on mastering the necessary knowledge, skills, and training future primary school teachers to implement interactive learning technologies in education modern primary school as its component. It is noted that depending on the nature of the interaction between teacher and students, in higher education there are active, passive and interactive models of learning. Unlike active and passive technologies, interactive learning technologies are focused on wider interaction of students not only with the teacher, but also with each other, on the dominance of student activity in the educational process. Depending on the purpose and forms of organization of educational activity of participants of educational process interactive technologies are divided into cooperative, collective-group, technologies of situational modeling, technologies of processing of debatable questions. The components of the system of preparing students for future pedagogical activities and requirements for it, the components of the content of training future primary school teachers to implement interactive learning technologies in the educational space of modern primary school are considered and principles of its improvement, forms and methods of interactive learning, the role of the teacher in the implementation of interactive teaching methods in the institution of higher education. The development of a special course «Preparation of future primary school teachers for the introduction of interactive technologies in primary school», which consists of 12 hours classroom (6 hours of lectures and 6 hours of practical classes) and 18 hours independent work.
Опис
Ключові слова
підготовка, майбутній учитель початкових класів, інтерактивні технології, зміст та методи, молодші школярі, training, future primary school teacher, interactive technologies, content and methods, junior students
Цитування
Ремінна І. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній простір сучасної початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / І. В. Ремінна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 83 с.
Колекції