КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ CОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є дослідження концептуальних засад соціального діалогу в Україні щодо ефективності їхнього впровадження. Автор акцентує увагу на відсутності єдиного наукового розуміння окремих елементів соціального діалогу. У науковій літературі зустрічаються суперечливі тлумачення принципів соціального діалогу, трипартизму, форм соціального діалогу, механізмів забезпечення соціального діалогу тощо. Подальші наукові дослідження мають бути спрямовані на формування концепції сучасної української моделі соціального діалогу з урахуванням позитивного європейського досвіду. Ураховуючи, що Україна обрала актуальним напрям подальшої євроінтеграції, важливим залишається питання приведення сфери соціального діалогу до відповідних європейських стандартів. Євроінтеграція потребує радикального реформування соціального діалогу. Наявна система соціального діалогу не є цілісною, ефективною через відсутність розуміння механізмів соціального діалогу та чіткого нормативно-правового регулювання. Целью написания научной статьи является исследование концептуальных основ социального диалога в Украине с точки зрения эффективности его внедрения. Автор акцентирует внимание на отсутствии единого научного понимания отдельных элементов социального диалога. В научной литературе встречается неоднозначное трактование принципов социального диалога, трипартизма, форм социального диалога, механизмов обеспечения социального диалога. Дальнейшие научные исследования должны быть направлены на формирование концепции современной украинской модели социального диалога с учетом положительного европейского опыта. Учитывая, что Украина выбрала актуальным направление дальнейшей евроинтеграции, важным остается вопрос приведения сферы социального диалога в соответствующие европейским стандартам. Евроинтеграция требует радикального реформирования социального диалога. Существующая система социального диалога не является целостной, эффективной из-за отсутствия понимания механизмов социального диалога и четкого нормативно-правового регулирования. The purpose of writing a scientific article is to study the conceptual foundations of social dialogue in Ukraine from the point of view of the effectiveness of its implementation. The author focuses on the lack of a unified scientific understanding of individual elements of social dialogue. In the scientific literature, there is an ambiguous interpretation of the principles of social dialogue, tripartism, forms of social dialogue, mechanisms for ensuring social dialogue. Further scientific research should be aimed at forming the concept of a modern Ukrainian model of social dialogue, taking into account the positive European experience. Considering that Ukraine has chosen a relevant direction for further European integration, it remains important to bring the sphere of social dialogue into line with European standards. European integration requires a radical reform of social dialogue. The existing system of social dialogue is not holistic, effective due to the lack of understanding of the mechanisms of social dialogue and clear legal regulation.
Опис
Ключові слова
соціальний діалог, трипартизм, наукова концепція, концептуальні засади, мета соціального діалогу, принципи соціального діалогу, форми соціального діалогу, держава, суспільство, социальный диалог, трипартизм, концепция, концептуальные основы, цели социального диалога, принципы социального диалога, формы социального диалога, государство, общество, social dialogue, tripartism, concept, conceptual foundations, purpose of social dialogue, principles of social dialogue, forms of social dialogue, state, society
Цитування
Головань Т. Г. Концептуальні засади соціального діалогу в Україні / Т. Г. Головань // Збірник наукових праць Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди. Сер.: Право. – Харків, – 2021. – Вип. 33. – С. 31–37.