Досвід упровадження «ініціативи досконалості» у ФРН як інструменту покращення якості німецької університетської освіти і науки

Анотація
Автором було проаналізовано досвід упровадження однієї з реформ федерального уряду Німеччини середині 2000-х р. – «Ініціативи досконалості». Реформа передбачала посилення стратифікації і диверсифікації університетської галузі, зокрема через створення в ній конкурентного середовища, стимулювання боротьби за державні кошти, кошти фондів і третіх осіб і в решті решт так званих «елітних університетів або університетів досконалості». Автором был проанализирован внедрение одной из реформ федерального правительства Германии в середине 2000-х г. – «Инициативы совершенства». Реформа предусматривала усиление стратификации и диверсификации университетской отрасли, в том числе через создание в ней конкурентной среды, стимулирование борьбы за государственные средства, средства фондов и третьих лиц и в конце концов так называемых"элитных университетов или университетов совершенства". The author analyzed the experience of implementing one of the reforms of the German federal government in the mid-2000s - "Initiatives of Excellence". Reform provided for the strengthening of stratification and diversification of the university field, in particular through the creation of a competitive environment in it, stimulating the struggle for public funds, funds and third parties and, in the end, the so-called "Elite universities or universities of excellence."
Опис
Ключові слова
Ініціатива досконалості, німецькі університети, університетська освіта, "університети досконалості", Инициатива совершенства, немецкие университеты, университетское образование, "университеты совершенства", Іnitiative of excellence, German universities, University education, "universities of excellence"
Цитування
Черкашин С. В. Досвід упровадження «ініціативи досконалості» у ФРН як інструменту покращення якості німецької університетської освіти і науки / С. В. Черкашин // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ конф., Одеса, 18–19 груд. / ГО «Півден. фундація педагогіки». – Одеса : Південна фундація педагогіки, 2020. – Ч. 2. – С. 118–122.