The geography of public diplomacy of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy during the full-scale Russia-Ukraine war

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Анотація
Public diplomacy, as a special form of foreign policy activity aimed at shaping foreign public opinion as a factor in changing the policy of another state, requires the study of the peculiarities of geopolitical and geocultural perceptions of the foreign public. Public diplomacy has become an important channel of international communication between Ukraine and the civilized world since the beginning of the full-scale Russian offensive on its territory. The role of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy in transforming public diplomacy into an effective technology of international politics is unprecedented. The uniqueness of V. Zelenskyy’s contribution to the development of public diplomacy as an international communication practice lies, first, in the incredible rise in the importance of the head of state as the main actor of such diplomacy, second, in its institutionalization and intensification as a tool for influencing global public opinion, third, in its tangible effectiveness and efficiency, and fourth, in the widespread use of digital online technologies for its implementation. The success of V. Zelenskyy’s public diplomacy is not just due to its geographically relevant content, but also to communication technologies based on geographic determinism. His public diplomacy is based on universal values, but adapted to the geocultural characteristics of the foreign public. The Ukrainian president sought to make the Ukrainian position understandable to geoculturally different audiences through a number of persuasive technologies. First of all, he used the technology of joining by appealing to values common to all geographical regions, such as life, security, freedom, children, and family. In addition, the Ukrainian national leader used the technology of engaged communication, which is empathetic, compassionate in nature and based on respect for the values, symbols, ideals, tragedies and losses that make up the geocultural background of the public’s worldview in each country. In conducting public diplomacy, the Ukrainian president outlined the geography of danger from the potential Russian threat, including the countries that were part of the USSR and the Soviet bloc. The Ukrainian national leader’s use of the technique of linking the geography of the Russian threat to the Soviet past is justified in the light of official and semi-official Russian propaganda. Exposing Russian disinformation has become one of the leading directions of V.Zelenskyy’s public diplomacy and the main information weapon against the aggressor. In proving the falsity of Russian propaganda, the Ukrainian national leader appeals to the facts, to the reasons for the distortion of the objective picture of reality and to the special geocultural experience of the foreign public, which is determined by significant historical events in a particular geographical area of the world. Публічна дипломатія як особлива форма зовнішньополітичної діяльності, що спрямована на формування зарубіжної громадської думки як чинника зміни політики іншої держави, вимагає вивчення особливостей геополітичних та геокультурних уявлень зарубіжної публіки. Публічна дипломатія стала важливим каналом міжнародної комунікації України з цивілізаційним світом з початку повномасштабного російського наступу на її територію. Безпрецедентною є роль Президента України Володимира Зеленського в перетворенні публічної дипломатії на ефективну технологію міжнародної політики. Унікальність внеску В.Зеленського в розвиток публічної дипломатії як міжнародної комунікативної практики полягає, по-перше, в неймовірному піднесенні значущості глави держави як головного актора такої дипломатії, по-друге, в її інституціоналізації та інтенсифікації як інструменту впливу на глобальну громадську думку, по-третє, її відчутної результативності та ефективності, по-четверте, в широкому використанні цифрових онлайн технологій для її здійснення. Успіхам публічної дипломатії В.Зеленського сприяє не просто її географічно релевантний контент, а технології комунікації, засновані на географічному детермінізмі. В основі його публічної дипломатії лежать загальнолюдські цінності, але адаптовані під геокультурні особливості зарубіжної публіки. Український президент прагнув зробити українську позицію зрозумілою для геокультурно різних аудиторій через низку технологій переконання. Насамперед, він використовував технологію приєднання через апеляцію до спільних для всіх географічних регіонів цінностей, таких як життя, безпека, свобода, діти, родина. Крім того, український національний лідер звертався до технології зацікавленої комунікації, яка є емпатичною, співчуваючою за характером та базується на повазі до цінностей, символів, ідеалів, трагедій та втрат, що складають геокультурний бекграунд світогляду громадськості кожної країни. Здійснюючи публічну дипломатію, український президент окреслив географію небезпеки від потенційної російської загрози, включивши до неї країни, що входили до СРСР та до радянського блоку. Застосування українським національним лідером технології зв’язування географії небезпеки російської загрози з радянським минулим є виправданою з огляду на офіційну та напівофіційну російську пропаганду. Викриття російської дезінформації стало одним із провідних напрямів публічної дипломатії В. Зеленського та головною інформаційною зброєю проти агресора. Доводячи брехливість російської пропаганди, український національний лідер апелює до фактів, до причин викривлення об’єктивної картини реальності та до особливого геокультурного досвіду зарубіжної публіки, що обумовлюється знаковими історичними подіями на певній географічній території світу.
Опис
Ключові слова
public diplomacy, communication, war, foreign policy, Ukraine, national security, geographic determinism, soft power, international relations, diplomatic geography, публічна дипломатія, комунікація, війна, зовнішня політика, Україна, національна безпека, географічний детермінізм, м’яка сила, міжнародні відносини, дипломатична географія
Цитування
Vysotskyi O. Y. The geography of public diplomacy of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy during the full-scale Russia-Ukraine war / O. Y. Vysotskyi, O. V. Prudnykova, M. V. Trynyak // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2023. – Вип. 32 (3). – Pp. 644–659.