Реалізація наступності у навчанні математики між початковою та базовою середньою ланками освіти

dc.contributor.authorІонова, О. М.
dc.contributor.authorМасюк, О. М.
dc.contributor.authorСіра, І. Т.
dc.date.accessioned2021-01-19T18:45:41Z
dc.date.available2021-01-19T18:45:41Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті проаналізовано питання реалізації наступності у навчанні математики між початковою та базовою середньою ланками освіти. Відзначено, що ця проблема в теорії та практиці навчання залишається актуальною та потребує подальшого дослідження та вирішення, особливо нині, коли в Україні відбувається процес реформування шкільної освіти. Метою статті є розкриття напрямів реалізації наступності у навчанні математики між початковою й основною ланками освіти. Новою українською школою висуваються нові освітні завдання, в основу яких покладено компетентнісний і діяльнісний підходи. Зрозуміло, що ефективність формування в учнів математичної компетентності залежить від неперервності, цілісності, системності та наступності під час навчання математики. Це, у свою чергу, спонукає фахівців шукати шляхи забезпечення наступності в навчанні математики через зв’язок та узгодженість мети, змісту в початковій та основній школі; відповідність методів і прийомів навчання в початковій школі віковим особливостям підлітків; узгодженість критеріїв оцінювання на різних етапах освіти, які межують один з одним: дошкільна освіта – початкова школа – основна школа. Виявлено, що для більшості випускників початкової школи при переході у 5 клас основної школи характерні зниження успішності, порушення поведінки, емоційна нестабільність, підвищена втомлюваність. З’ясовані причини цих труднощів, а саме: значна відмінність у методах навчання; збільшення кількості навчальних предметів; збільшення тижневого навантаження й обсягу домашніх завдань; посилення вимог значно більшої кількості вчителів-предметників, котрі не завжди враховують вікові особливості учнів. Було визначено напрями реалізації наступності навчання математики між початковою й основною школами, а саме навчально-змістовий та організаційно-методичний. Серед важливих чинників навчально-змістового напряму реалізації наступності між початковою і базовою середньою ланками освіти виділено такі: послідовність і систематичність викладу навчального матеріалу, поступове зростання його складності; зв’язок та узгодженість змістових ліній і вимог до математичної підготовки учнів, сформульовані у програмах із математики для початкової школи та 5 класів; узгодженість обсягу навчального матеріалу в початковій та основній школі. Організаційно-методичний напрям реалізації наступності в навчанні математики між початковою й основною школами зумовлений професійною діяльністю вчителів початкової школи та вчителя математики 5 класів і реалізується через: погодження методів і форм навчання, що відповідають віковим особливостям учнів на певному етапі навчання, забезпечують достатню підготовку дітей до сприйняття математичних правил, законів, адаптацію дітей до дедуктивного методу викладу в основній школі; забезпечення взаємодії нових знань учнів із раніше засвоєними та на цій основі досягнення учнями більш високого рівня підготовки; встановлення тісного зв’язку в роботі з учнями між учителями початкової школи та вчителем математики 5 класів. В статье проанализированы вопросы реализации преемственности в обучении математике между начальной и базовой средней звеньями образования. Отмечено, что эта проблема в теории и практике обучения остается актуальной и требует дальнейшего исследования и решения, особенно сейчас, когда в Украине происходит процесс реформирования школьного образования. Целью статьи является раскрытие направлений реализации преемственности в обучении математике между начальной и основной звеньями образования. Новой украинской школой выдвигаются новые образовательные задачи, в основу которых положены компетентностный и деятельностный подходы. Понятно, что эффективность формирования в учащихся математической компетентности зависит от непрерывности, целостности, системности и преемственности при обучении математике. Это, в свою очередь, побуждает специалистов искать пути обеспечения преемственности в обучении математике через связь и согласованность цели, содержания в начальной и основной школе; соответствие методов и приемов обучения в начальной школе возрастным особенностям подростков; согласованность критериев оценки на разных этапах образования, граничащие друг с другом: дошкольное образование - начальная школа - основная школа. Выявлено, что для большинства выпускников начальной школы при переходе в 5 класс основной школы характерны снижение успеваемости, нарушения поведения, эмоциональная нестабильность, повышенная утомляемость. Выяснены причины этих трудностей, а именно: значительная разница в методах обучения; увеличение количества учебных предметов; увеличение недельной нагрузки и объема домашних заданий; ужесточение требований значительно большего числа учителей-предметников, которые не всегда учитывают возрастные особенности учащихся. Были определены направления реализации преемственности обучения математике между начальной и основной школами, а именно учебно-содержательный и организационно-методический. Среди важных факторов учебно-содержательного направления реализации преемственности между начальной и базовой средней звеньями образования выделены следующие: последовательность и систематичность изложения учебного материала, постепенный рост его сложности; связь и согласованность содержательных линий и требований к математической подготовке учащихся, сформулированные в программах по математике для начальной школы и 5 классов; согласованность объема учебного материала в начальной и основной школе. Организационно-методическое направление реализации преемственности в обучении математике между начальной и основной школами обусловлено профессиональной деятельностью учителей начальной школы и учителя математики 5 классов и реализуется через: согласование методов и форм обучения, которые соответствуют возрастным особенностям учащихся на определенном этапе обучения, обеспечивают достаточную подготовку детей к восприятия математических правил, законов, адаптацию детей к дедуктивному методу изложения в основной школе; обеспечение взаимодействия новых знаний учащихся по ранее усвоенными и на этой основе достижения учащимися более высокого уровня подготовки; установление тесной связи в работе с учениками между учителями начальной школы и учителем математики 5 классов. The article analyzes the issues of the implementation of continuity in teaching mathematics between the primary and basic secondary levels of education. It is noted that this problem remains relevant in the theory and practice of teaching and requires further research and solutions, especially at the present time, when the process of reforming school education is taking place in Ukraine. The purpose of the article is to reveal the ways of the implementation of continuity in teaching mathematics between the primary and basic levels of education. The new Ukrainian school puts forward new educational tasks based on competence-based and activity-based approaches. It is clear that the effectiveness of the formation of students’ mathematical competence depends on the durability, integrity, consistency and continuity in teaching mathematics. This stimulates specialists to search the ways to ensure continuity in teaching mathematics drawing the connection and consistency of goals and content in primary and secondary schools; correspondence of methods and techniques of teaching in primary school to the age characteristics of adolescents; consistency of assessment criteria at different stages of education, bordering on each other: preschool education – primary school – basic school. It was found that for the majority of primary school graduates, when they move to grade 5 of basic school, they are characterized by a decline in academic performance, behavioral disorders, emotional instability, and increased fatigue. The reasons for these difficulties have been clarified, namely: a significant difference in teaching methods; an increase in the number of subjects; an increase in weekly workload and scope of homework; tightening the requirements of a significantly larger number of subject teachers who do not always take into account the age characteristics of students. As a result of the study, the directions of the implementation of the continuity of teaching mathematics between primary and secondary schools were determined, namely, content and educational, and methodological. Among the important factors of the educational-content direction of the implementation of continuity between the primary and basic secondary levels of education, the following ones are highlighted: the sequence and systematic presentation of educational material, the gradual increase in its complexity; communication and consistency of content lines and requirements for the mathematical preparation of students, formulated in mathematics programs for primary school and 5th grade; consistency of the scope of educational material in primary and secondary schools. The organizational and methodological direction of the implementation of continuity in teaching mathematics between primary and secondary schools, due to the professional activities of primary school teachers and a 5th grade mathematics teacher, is implemented through: coordination of methods and forms of teaching that correspond to the age characteristics of students at a certain stage of learning and provide sufficient preparation of children for the perception of mathematical rules and laws, as well as adaptation of children to the deductive method of presentation in basic school; ensuring the interaction of students’ new knowledge with the previously acquired and, on this basis, the achievement of a higher level of students’ training; establishing a close connection between primary school teachers and 5th grade mathematics teachers while working with 5th grade students.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationІонова О. М. Реалізація наступності у навчанні математики між початковою та базовою середньою ланками освіти / О. М. Іонова, О. М. Масюк, І. Т. Сіра // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка / [редкол.: М. П. Пантюк (голов. ред) та ін.] . – Дрогобич : Гельветика, 2020. – № 33, т. 1. – C. 354–359.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2308-4855 (Print)
dc.identifier.issn2308-4863 (Online)
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4002
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherДрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика»uk_UA.UTF-8
dc.subjectнаступність «початкова школа – основна школа»uk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчання математикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнапрями реалізаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-змістовий напрямuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізаційно-методичний напрямuk_UA.UTF-8
dc.subjectпреемственность «начальная школа - основная школа»uk_UA.UTF-8
dc.subjectобучение математикеuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаправления реализацииuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебно-содержательное направлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганизационно-методическое направлениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontinuity “primary school – basic school”uk_UA.UTF-8
dc.subjectteaching mathematicsuk_UA.UTF-8
dc.subjectdirections of implementationuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational and content directionuk_UA.UTF-8
dc.subjectorganizational and methodological directionuk_UA.UTF-8
dc.titleРеалізація наступності у навчанні математики між початковою та базовою середньою ланками освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeРеализация преемственности в обучении математике между начальной и базовой средней звеньями образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeImplementation of continuity in teaching mathematics between primary and secondary stages of educationuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Іонова О. та ін. Реалізація наступності у навчанні математики.pdf
Розмір:
330.89 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: