ПИТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У сучасних соціально-культурних умовах висуваються досить високі вимоги до професійної компетентності керівників освіти, зокрема керівника загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ), що викликано потребами реалізації державної освітньої політики, орієнтованої на реформування й модернізацію галузі освіти, сутнісне оновлення змісту та структури діяльності навчальних закладів. В статті розкривається суть та структурні компоненти здоров’язбережувальної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Перспективи подальших досліджень у вивченні питань готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до здоров’язбережувальної діяльності. В современных социально-культурных условиях выдвигаются достаточно высокие требования к профессиональной компетентности руководителей образования, в частности руководителя общеобразовательного учебного заведения (школа), что вызвано потребностями реализации государственной образовательной политики, ориентированной на реформирование и модернизацию отрасли образования, сущностное обновление содержания и структуры деятельности учебных заведений. В статье раскрывается суть и структурные компоненты здоровьесберегающей деятельности руководителя общеобразовательного учебного заведения. Перспективы дальнейших исследований в изучении вопросов готовности руководителей общеобразовательных учебных заведений к здоровьесберегающей деятельности. In modern socio-cultural conditions, the requirements for the professional competence of the heads of education, in particular the head of the general educational institution (school), are raised rather high, which is caused by the needs of the implementation of the state educational policy, aimed at reforming and modernizing the education sector, essential updating of the content and structure of the educational institutions . The article reveals the essence and structural components of the health-saving activity of the head of the general educational institution. Prospects for further research in studying the readiness of heads of general educational institutions for health-saving activities.
Опис
Ключові слова
здоров’язбережувальна діяльність, керівники навчальних закладів, професійна компетентність, педагоги-управлінці, здоровьесберегающая деятельность, руководители учебных заведений, профессиональная компетентность, педагоги-управленцы, health-saving activity, heads of educational institutions, professional competence, teacher-manager
Цитування
Гресь О. В. Питання здоров’язбережувальної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / О. В. Гресь // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 207–212.