Проблеми розвитку інтересу до читання в сучасних першокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто проблеми розвитку інтересу до читання в сучасних першокласників. Однією з головних проблем, які гальмують розвиток інтересу до читання в сучасних першокласників є обмежена комунікація та відсутність живого спілкування, які стимулюють у дітей інтерес до читання. За даними психологів, дистанційне навчання у деяких випадках призводить до відчуття відокремленості учнів від однокласників та вчителів, що негативно позначається на навчанні. Зазначено, що навчання в ігровій формі, спільне читання батьків із дітьми, вибір цікавих книг, стимулювання до самостійного читання та інші методи можуть стати засобом зацікавлення дітей світом літератури. The publication examines the problems of developing interest in reading among modern first-graders. One of the main problems that hinders the development of interest in reading in modern first-graders is limited communication and the lack of live communication that stimulates children's interest in reading. According to psychologists, distance learning in some cases leads to a feeling of separation of students from classmates and teachers, which negatively affects learning. It is noted that learning in a playful way, joint reading between parents and children, choosing interesting books, encouraging independent reading, and other methods can become a means of getting children interested in the world of literature
Опис
Ключові слова
початкова школа, читання, дистанційне навчання, магістерські роботи, Elementary School, reading, distance learning, master's work
Цитування
Науменко А. Проблеми розвитку інтересу до читання в сучасних першокласників / А. Науменко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 104.