Проблеми та перспективи розвитку адміністративного права в умовах інтеграції України до європейського правового простору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"
Анотація
У статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку адміністративного права в умовах інтеграції України доєвропейського правового простору, визначено основні напрями розвитку галузі адміністративного права в контексті пріоритету утвердження й забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина в усіх сферах суспільних відносин. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития административного права в условиях интеграции Украины в европейское правовое пространство, определены основные направления развития отрасли административного права в контексте приоритета утверждения и обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина во всех сферах общественных отношений. The article discusses the problems and prospects of development of administrative law in the context of Ukraine’s integration into the European legal space, identifies the main directions of development of the administrative law sector in the context of the priority of asserting and ensuring the rights, freedoms and legal interests of a person and citizen in all spheres of public relations.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, адміністративне право, європейський правовий простір, інтеграція, государственно-правовые дисциплины, международное право, административное право, европейское правовое пространство, интеграция, state-legal disciplines, international law, administrative law, European legal space, integration
Цитування
Задихайло О. А. Проблеми та перспективи розвитку адміністративного права в умовах інтеграції України до європейського правового простору / О. А. Задихайло // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – № 2 (ІІ). – С. 80–84.